En defensa de Venezuela

Para a lectura do artigo de Boaventura  de Sousa Santos premer na imaxe:

Advertisements
Publicado en As alleas | Deixar un comentario

Por que nos convén estudar a revolución rusa?

Per què ens convé estudiar la Revolució Russa?, é o título da conferencia pronunciada por Josep Fontana i Lázaro no acto de presentación dá Comissió del centenari de la Revolució Russa, celebrado o 28 de febreiro de 2015. O texto foi recentemente publicado na revista Sin Permiso.

Para ler o artigo premer sobre a figura.

Publicado en As alleas | Etiquetado , , | Deixar un comentario

Casa para Benito Gómez González (Gran Hotel Universal) (1888)

Hotel Universal na actualidade (Foto de Fernanda Padín)

Publicado en “El Lucense, diario católico de la tarde” (11.07.1892)

Anuncio reproducido nalgúns dos xornais que se publicaban na época. Era o comezo da andaina do Hotel Universal, cando o edificio ocupaba só a parte oeste, a que da cara a rúa Carral e a fronte á rúa “El Muelle”. O resto da casa (parte da fachada, e a lateral á rúa García Olloqui), completaríase seguindo o mesmo esquema construtivo, no ano 1904(1). O letreiro, Hotel y Restaurante Universal, que adornaba a fachada do establecemento desde 1890, lucía no pintoresco anfiteatro que semellaba o Vigo edificado na aba do monte do Castro, dando a benvida a todas as persoas que desembarcaban na cidade.

Era alcalde do concello no momento da solicitude da licenza Primitivo Blein Costas, quen, con Eduardo Iglesias Aniño (a quen substituíu na alcaldía en xaneiro de 1888) e Angel Urzaiz, os dous dirixentes do partido liberal na cidade, colaborou na vitoria, conseguida por primeira vez no ano 1881, sobre o partido conservador de Manuel Bárcena, López de Neira e José Elduayen Gorriti.

Primitivo Blein, naceu no ano 1840 e faleceu en Vigo en 1900. Emigrou á América e volveu rico e viúvo dunha crioula. En Vigo estableceuse cun almacén de ferretería. En palabras do cronista da cidade daquela época, Nicolás Taboada Fernández: era un home intelixente e de elevado criterio. Como alcalde promoveu entre outras cousas necesarias o proxecto ambicioso de abastecemento de auga, dó que a cidade se encontraba moi necesitada.

Nese Vigo; onde, en cumprimento dun acordo municipal unánime de xuño de 1887, os “guardias munipales” abandonaran o uso las pistolas e patrullaban con sable; onde, as demandadas infraestruturas comezaban a plasmarse en realidades(2); e onde, o filántropo José Policarpo Sanz,  legaba ao pobo vigués a case totalidade dos seus bens que ascendían a preto de 350.000 pesos de ouro; as demandas culturais, de formación e lúdicas concretábanse nun florecente asociacionismo.

Vigo contaba nesa época con dez sociedades recreativas, e o seu número ía en aumento; a decana era El Casino, que fora fundada en 1847 e, en 1892, xa con corenta asociados,  inauguraba nova sede na rúa Imperial. La Tertulia Recreativa, creada en 1864, por inspiración do Marqués de Valadares, cunha cota de entrada de 40 pesetas, e a mensual de 5, estaba só ao alcance da elite adiñeirada; en 1886, unha disensión entre socios deu lugar a que o grupo disidente fundara El Liceo. Nese mesmo ano, constituiríase El Recreo Artístico, concibida tamén como sociedade recreativa, pero que tivo como principal actividade, a de impartir ensinanza aos fillos dos asociados. No mes de novembro de 1878, un grupo de mozos pertencentes ás familias máis podentes da cidade fundan El Gimnasio, que a diferencia das outras sociedades centradas nas funcións recreativas, prestaba especial atención á divulgación dá hixiene e do deporte, cuestións, naqueles momentos pouco valoradas. Mención aparte merece La Oliva, a sociedade coral que tivo a súa orixe no Orfeón de Vigo; en 1885, os seus socios, decidiron a creación dun centro recreativo-filarmónico onde poder desenvolver as súas afeccións e aptitudes. Jose Campo Moreno, escribía na revista pontevedresa Galicia Moderna(3) sobre esta sociedade; o artigo permite apreciar hoxe, a súa importante función cultural, comprometida sempre coas reivindicacións da cidade.

Para rematar coa relación de sociedades e centros recreativos compre citar os, non menos importantes: Centro de Instrucción Mercantil, creado coa finalidade de proporcionar formación financeira, disciplina de coñecemento da que tan necesitada estaba o florecente comercio local; La Sociedad de Socorros Mutuos, constituída o ano 1852, como centro cooperativo para dispensa de asistencia médica e farmacéutica gratuíta, así como asistencia en metálico diario, para o caso de enfermidades que imposibilitaran a dedicación ao traballo. Por desprendemento da Sociedade de Socorros Mutuos, en 1884, creouse outra co nome de La Cooperativa, a quen debe a súa existencia La Escuela de Artes y Oficios de Vigo.

A tramitación da licenza de obra

A iniciativa dá construción do Hotel Universal correspondeu a Benito Gómez González, quizais o máis importante contratista dese tempo na cidade de Vigo, e pai dos egrexios arquitectos, Benito e Manuel Gómez Román. Entre as máis destacadas adxudicacións de obra pública conseguidas polo empresario construtor, cabe sinalar: o inmoble para acoller ao Rosalía de Castro(4) , teatro que viña a substituír ao “Calderón”(5) , cuxo local, no ano 1881, fora reconvertido para edificio de vivendas(6) ; as obras da zona de servizo do Porto de Vigo, adxudicadas na cantidade de 25.000 pesetas(7) ou, as obtidas da Sociedade de Abastecemento de Aguas de Vigo, para a construción do depósito xeral de abastecemento do monte do Castro, que incluía ademais, o acueduto de condución e as obras complementarias ata dito depósito(8) .

O 23 de febreiro de 1888, a corporación municipal de Vigo deu traslado á comisión de obras da instancia presentada por Benito Gómez González; solicitando permiso para cimentar o solar número 2,(9) situado entre as rúas “Muelle” e Carral, unha vez que o arquitecto municipal, sinalara a correspondente liña e rasante.

Habería que agardar ata o 30 de maio para que, de novo Benito Gómez, que comparecía exhibindo a cédula persoal nº 591, presentara no Rexistro do concello unha nova instancia solicitando, desta vez, autorización para edificar na citada finca. A casa construiríase conforme aos planos que se xuntaban á solicitude, e que foran elaborados polo mestre de obras, Genaro de La Fuente Domínguez. Unha particularidade de interese, pola referencia a un fito histórico no desenvolvemento urbanístico de Vigo, era a matización de que a casa, sería construída cos materiais procedentes dos edificios demolidos para o trazado dá chamada, Travesía de Vigo. Esta rúa (hoxe “Elduayen”); comunicaría a estrada de Pontevedra coa de Camposancos, e suporía unha importante mellora para a cidade, non só pola súa función como arteria comunicativa, senón tamén, por que estaría chamada a constituírse no centro comercial da nova urbe. No oficio, manifestábase ademais que; para os efectos do imposto municipal, o importe da obra elevaríase á cantidade de vinte e seis mil pesetas.

Plano edificio na 1ª Fase construtiva (1888)

Na memoria descritiva, outrosí, especificábase que o solar estaba situado: «en el ángulo N.E. de la calle Carral, con frente al muelle de piedra», e a continuación dicíase: «se propone edificar una casa de planta baja, piso entresuelo, piso principal, piso 2º y un ático en el frente al muelle»; aclarando, así mesmo, que se trataba dunha casa para particulares. En canto aos materias que se propoñían empregar dicíase que serían os habitualmente usados na localidade: «sillería de granito en la fachada que dice frente al muelle, y con entrepaños para cal en la de la calle del Carral, madera de castaño en el entramado de sus pisos y cubierta, así como, en los cierres exteriores; pino del norte en los cuerpos de carpintería interiores; pino del país en el forro de pisos y entramado de tabiques; y el hierro en sus habituales usos». Engadíndose a continuación: «Las condiciones de ornato se han satisfecho por la simétrica disposición de sus vanos y macizos, a mas de la molduración que gráficamente se representa: esta divide el cuerpo bajo y entresulo, de los pisos superiores, formando con aquellos un todo proporcionado. El piso ático responde a la necesidad de dar luz y vistas a la buhardilla del mejor modo posible». Facíase, por último, referencia á sinxeleza da edificación en canto a ornamentación pero, «procurando que fuese lo más digna posible para tan preferente emplazamiento».

Unha vez rematados os tramites correspondentes á solicitude e emitido o informe da comisión de Obras; o concello, en sesión celebrada o 27 de xuño dese mesmo ano de 1888 acordou, en conformidade co proposto no ditame da Comisión, «permitir a D. Benito Gómez González que construya en el solar número dos adquirido al Municipio en la calle del Carral una casa según plano que se aprueba y presupuesto provisional de veinteseis [sic] mil pesetas, debiendo ingresar en depositaría quinientas veinte pesetas por el arbitrio sobre edificaciones, á reserva de la tasa del Arquitecto municipal, quien ya le ha señalado la linea y rasante que solicito el veinte de febrero último».

Características do edificio

O edificio, dun claro estilo ecléctico, está composto dun andar baixo e tres altos. Presenta un eixe de simetría central e consta de tres fachadas: a principal á rúa Cánovas del Castillo, e as laterais ás rúas García Olloqui e Carral.

As fachadas, de composición simétrica, presentan unha sucesión rítmica de vans con alternancia de balcóns individuais e corridos que remarcan a súa horizontalidade. Os paramentos da fachada principal están realizados en cantería de boa calidade, a diferenza dos paramentos laterais onde a cachotería revocada en branco combínase coa cantería dos recercados, esquinais, liñas de imposta e cornixa, o que contribúe a quitarlle “peso” a un edificio marcado pola excesiva horizontalidade das súas fachadas.

A ornamentación é moi austera, centrándose nos recercados dos vans, que reciben o mesmo tratamento nas tres fachadas. Cumpre co trazo característico do eclecticismo, de asignar a cada un dos andares distinta ornamentación pero, neste caso as diferenzas son moi sutís.

BENITO GÓMEZ CONZÁLEZ

Durante dezaoito anos Benito Gómez rexentou co éxito o establecemento hoteleiro, pero a súa morte(10) producida o 29 de xaneiro de 1908; e no mesmo ano, a do seu fillo maior, o arquitecto Benito Gómez Román, posiblemente determinou a decisión, por parte da familia Gómez Román de poñer á venda o hotel.

Varias circunstancias favoreceron a viabilidade, e mesmo o percorrido de éxito do negocio empresarial hoteleiro. No mesmo ano (1899), data de comezo da construción do edificio, o concello, declarou praza pública o espazo gañado ao mar e situado fronte ao hotel, lugar onde se asentaba a antiga batería de A Laxe, permitindo así, unha visión diáfana dá baía. Esta decisión do concello, co tempo, favorecería o aproveitamento do espazo fronte a fachada do hotel. Unha ampla terraza acollería, durante moito tempo, actuacións musicais(11) que concitarían a atención, non so daqueles persoas con capacidade económica para poder ocupar unha cadeira diante do escenario, senón tamén, para os que, de pé, ocupaban as beirarrúas que rodeaban a terraza.

Actuación da Orquestra de Olga Ramos- Pueblo Gallego (24.08.1958)

Nese ano, 1890, comezarían ademais as obras do chamado “Muelle de Hierro”. Proxectado polo Enxeñeiro José María Sancha, ía supoñer un avance moi importante para a progresión comercial do porto de Vigo, e tamén, un importante impulso para o recen inaugurado Hotel Universal. O molle de ferro, construído perpendicular ao “malecón”, e continuando a dirección da rúa Ramal (hoxe Colón) e Concepción Arenal, viña a substituír ao de madeira; e como el, tiña forma de T;  a cabeza, paralela ao peirao, medía 180 m, e dispoñía dun calado de 8,50 m. As obras finalizarían no ano 1893 e, a partir desta data, os transatlánticos podían atracar directamente, facéndose innecesario o uso das pequenas embarcacións complementarias para o transbordo entre navío e o peirao.

O Molle de Ferro en 1895. Fotografía Pacheco.

O 10 de setembro de 1932, nun día calmo e en plena xornada de traballo, o coñecido como “Muelle del Comercio”, afundiuse. Os traballadores de descarga percibiron unha estraña vibración, polo que puideron fuxir a tempo. Houbo unha soa vítima. O derrube achacouse á oxidación e ao impulso proporcionado polo vapor “Romeu”, que atracara minutos antes.

Locomotora nas instalacións portuarias de Vigo

Complementariamente, na década de 1880, producíranse ademais significativas melloras nas comunicacións terrestres que favorecería o incipiente tráfico portuario e dinamizaría a actividade económica da cidade, e conseguintemente, contribuiría ao afianzamento do Universal: O 18 de xuño de 1881 inaugurárase a liña ferroviaria, Vigo-Ourense e, en 1885, a de Ourense a Monforte, dando lugar á conexión con Madrid; o 30 de xuño de 1884, estableceríase a conexión por tren con Pontevedra e, por último, en 1898,  abriríase o moi importante ramal ferroviario do Porto, que conducía directamente desde a Estación ata o molle de ferro.

A revisión das noticias que foron merecentes da atención polos xornais locais, permite facer o seguimento da vida empresarial do Hotel Universal durante a xestión de Benito Gómez. As informacións recollidas, ilustran sobre a destacada posición do establecemento na vida social viguesa, conseguindo ser un referente para as celebracións, que por diferentes motivos (negocios, lecer, homenaxes a personalidades, etc), se organizaban na cidade, e para os que o afamado restaurante elaboraba os correspondentes banquetes. A seguinte escolma de novas publicadas polo Faro de Vigo, entre o ano de apertura do establecemento (1892) e a venda do hotel a quen sería o seu segundo propietario en 1909, son unha boa testemuña do anteriormente afirmado:

        Hospédase o expresidente da República, Sr. Pi y Margall quen, procedente de Monforte, chegara a Vigo en tren mixto(12) e viña acompañado polo seu fillo Sr. Pi y Azuaga. Pi y Margall, asistira á inauguración dun monumento sobre a tumba de Telesforo Ojea Somoza(13) no cemiterio de Fontei. As fraccións republicanas obsequiaron ao expresidente cunha serenata, na que, entre outras, actuaron a Banda Municipal e o Orfeón La Oliva. A velada prolongouse ata as 11 da noite nunha rúa Carral iluminada con sinxeleza. (El Faro de Vigo de 25.09.1892).
        Con motivo da inauguración dun novo Circulo republicano de Vigo, que contaba coa asistencia de 200 socios, a xunta directiva do Centro republicano, e os comités centralista e progresista da cidade, obsequiaron aos comisionados de Santiago e Pontevedra cun banquete no Hotel Universal. (Faro de Vigo de 28.03.1893)
        Como celebración da festa onomástica rexia, o exército e a armada organizaron un banquete no Hotel Universal ao que concorreron todos os mariños e os xefes e oficiais dos corpos e institutos da guarnición, francos de servizo. “O banquete estivo moi ben servido”, dicíase na reseña do Faro de Vigo de 24 de xaneiro de 1906.
        O 25 de agosto de 1908, os periodista de Vigo, nun acto de confraternidade, obsequiaron cun banquete no Hotel Universal aos seus colegas forasteiros que se encontraban na cidade, entre eles: Gaspar Leite de Acevedo, escritor portugués colaborador do Jornal de Vianna; Antonio Lombardero, redactor do xornal El Noroeste de A Coruña; Luis Alférez, de la Opinión Asturiana, etc, etc. E como representación dá prensa local e organizadores: Eladio Lema, Jaime Sola, Eugenio Fernández Leis, etc.
        O martes 7 de xullo do mesmo ano, o Faro de Vigo, baixo o titulo Sport, refería a contenda entre os clubs de fútbol Fortuna e Vigo, que competían pola Copa de Compostela. O encontro rematara coa vitoria do Club Vigo por un a cero. En honor dos campións, o domingo 5, no restaurante do Hotel Universal, celebraríase un banquete que contou coa asistencia de case todos os socios do Club. Estaba encabezado polo presidente efectivo da entidade, D. Rodrigo Alonso, e contaba tamén coa asistencia do presidente honorario, «el entusiasta sportman D. Manuel Bárcena Franco, conde de Torre Cedeira». A subliñar a influencia que neses tempos de comezo da práctica deste deporte en Vigo, amosábase na terminoloxía utilizada na crónica do xornal: «team, football, sport, match, goal, … ».

Outra das actividades frecuentes que acollía Hotel Universal, era a de servir como espazo de consulta dos itinerantes “especialistas e milagreiros” que ofrecían remedios “seguros e eficaces” para curar ou calmar todo tipo de padecementos:

Baixo o título, «La piel y la sangre viciada», o especialista dermatólogo, que non daba o seu nome, e que tiña Clínica na rúa Galdo, núm, 8 de Madrid, recibía a consulta no Hotel Universal os días 16 e 17 de agosto de 1908:

        «El acné, eczema, impetigo, prurigo, liquem, lupus, psoriasis, psicosis de la barba, comezones, enrojecimientos, manchas y en general cualquier padecimiento de la piel ó de la sangre, cede á este tratamiento especial, siempre, que el paciente siga cuidadosamente las prescripciones que oportunamente se le vayan señalando en estas visitas y luego por carta desde Madrid».

Outro frecuente padecemento sufrido pola poboación naqueles tempos era a dos Herniados. Un tal ortopedista de Barcelona de nome D. Luis Torrent, ofrecía os seus “acreditados bragueros” como solución para a curación de hernias;

        «Está plenamente demostrado que el quebrado que no se cura con tan maravillosos bragueros, no se cura con ningún otro porque nadie, absolutamente nadie puedo ofrecer las garantías mejores que las que ofrece la conocida casa Torrent, de Barcelona.»,

referíase no anuncio publicado no xornal Faro de Vigo de 10 de agosto de 1908. O doutor Torrent, comprometíase a atender a todos os herniados e quebrados, no Hotel Universal o día 11 do mes corrente.

Anuncio publicado no xornal El Faro de Vigo (02-07.1909)

Pero, posiblemente o que, neste eido, proporcionaba ao Hotel Universal maior ocupación era o autodenominado “Consultorio de Enfermedades Crónicas” do Instituto de Organoterapia de Madrid (aprobado por Real Orden del 29 de mayo de 1897). Este consultorio instalábase por tempada, e atendía todos os días, no cuarto 43 do hotel, de once a unha e de 6 a 7 da tarde. Os honorarios por consulta supuñan a non desprezable cantidade para a época de 5 pesetas. Ofrecía tratamentos gastro opterápicos para tratar unha ampla diversidade de patoloxías.(14) .

Entre as doenzas relacionadas anteriormente, as sinaladas como “nerviosas”, asociábanse preferentemente coa muller, xa que, segundo os médicos dese tempo, (todos do sexo masculino), tiñan a súa orixe no frenético ritmo de vida do século XIX; que, curiosamente, provocaba nas mulleres tensións que eran incapaces de soportar.

Nese medio, de práctica médica cativa da maxia, da relixión e da sociedade patriarcal imperante; e como mostrar sintomática, reprodúcese un anuncio; publicado no xornal Faro de Vigo o 24 de xaneiro 1888, no que, para combater o paroxismo histérico, unha desas “enfermidades raras” que afectaba ao xénero feminino, animábase ás mulleres a comprar o “vibrador doméstico”: “La vibración es la vida” – “Porque tú, mujer, tienes derecho a no estar enferma”. Exemplo paradigmático do desdouro ao que estaba sometida a muller.

A maior abastanza, e co ánimo de achegarse máis a ideario que impregnaba a comunidade viguesa de finais de século XIX, reprodúcese o artigo, La instrucción que debería tener la mujer (15) ; que, baixo as siglas R.M.P, foi publicado na portada do Faro de Vigo, o martes 24 de xaneiro de 1888, e que resulta bastante esclarecedor dá valoración desigual entre homes e mulleres establecida como resultado do pensamento dicotómico implantado pola ideoloxía patriarcal.

JOAQUÍN RODRÍGUEZ LOURIDO

En 1908, e xa coa segunda fase construtiva rematada, o hotel foi adquirido por Joaquín Rodríguez Lourido, indubidablemente, un industrial de moito pulo; propietario do redondelán restaurante “El Moderno”, que vendeu a Justo M. Tojeiro, o mesmo ano no que mercou o Universal(16) ; e dos restaurantes das estacións de Pontevedra e Redondela(17) . A compra do Hotel Universal non sería máis que o comezo da súa actividade empresarial. No ano 1909, e por un período de 5 anos, conseguiría os servizos de fonda e hospedaría do lazareto de San Simón(18) . En abril de 1911 e, despois de converter o Hotel Universal nun dos mellores de Galicia, negociaría cos fillos de Ignacio Montoro, fundador do Hotel Europa,(19) o traspaso deste establecemento hostaleiro(20) . Para celebrar a adquisición do hotel, organizou un banquete; que o xornal, El Noticiero de Vigo, no número publicado o día 21 do mesmo mes, cualificaríao así: «El menú, exquisito, hizo honor á la cocina de la casa».

ENRIQUE BARCIELA IGLESIAS

Joaquín Rodríguez Lourido deixaría de rexer o rumbo do Hotel Universal en 1924. Enrique Barciela Iglesias, o novo propietario(21) , foi, como Joaquín Rodriguez, persoa entregada profesionalmente ao mundo hoteleiro e ao dá restauración. Nado en Pontevedra no ano 1893, pertencía a unha familia acomodada, o que non impediu que decidise probar fortuna na emigración en Arxentina, onde permaneceu traballando e formándose; ata que, con motivo do servizo militar, resolveu o seu regreso a Galicia. A súa vontade emprendedora e a capacidade de xestión mostrouse coa compra, en 1928, dun segundo establecemento hoteleiro, o Hotel Roma de Ourense. Para prestar maior atención ao o hotel recen adquirido, Enrique Barciela, instalouse coa súa familia (casara á volta de Arxentina) na vila ourensá, e non cambiaría a residencia ata que, no ano 1960, decide a súa venda, cambiando a residencia a Vigo para dedicarse exclusivamente ao Hotel Universal.

Enrique Barciela conseguiu transformar o Hotel Roma e o Universal nos mellores centros hoteleiros das súas respectivas cidades e nun dos núcleos máis importantes da súa vida social. Un dos seus méritos máis recoñecidos pola clientela do hotel ourensá, foi a categoría alcanzada polo restaurante, que capitaneaba o cociñeiro Antonio Truiteiro. A sobremesa chamada “biscuit glasse”, chegou a ser un auténtico signo identificador da carta ofrecida.

No Hotel Universal, continuou coa liña emprendida polos anteriores propietarios. Para amenizar as horas de tarde e noite de verán, seguiu contratando escollidas orquestras que ofrecían atractivas actuacións naquela terraza “sombreada por árboles y con cuidados jardines, que convierte el frente del Hotel en uno de los parajes más amenos para el verano, en donde sirve el Bar del mismo Hotel, instalado en la planta baja, y a cuyo punto acude todos los días una selecta concurrencia“.(22)

Despois de anos de frutífero traballo Enrique Barciela faleceu en Vigo no ano 1974.

O Hotel Universal,  trala morte de Enrique Barciela sufriu unha caída da que non se volvería a recuperar. Permaneceu aberto como casino algúns anos, pero non aguantou moito tempo. Finalmente foi adquirido pola cadea de hoteis AC, quen no 2003 e despois dunha rehabilitación, reintegrouno aos seu uso de sempre como hotel de 4 estrelas.

REFERENCIAS

(1) A corporación municipal, baixo a presidencia do alcalde da cidade Sr. Senra, en sesión celebrada o 9 de decembro de 1904, aprobou o ditame da comisión de obras que fixaba rasante a don Benito Gómez González, “que desea construir una casa en el solar situado en el ángulo ángulo de la calle García Olloqui y plaza de Elduayen”.
(2) O 21 de maio de 1888, presidida polo alcalde Peimitivo Blein, reuníase en sesión extraordinaria “La Junta de Obras del Puerto” para a formalización da solicitude ao ministerio de Fomento, da construción dun molle de carga; e, continuábase coa reivindicación do enlace ferroviario entre a estación e o molle comercial, que se plasmara nun proxecto inicial de Melitón Martín (1881) e, máis tarde, no de Jose Mª de Sancha (1889), pero cuxo trazado definitivo demoraríase ata o ano 1898.
(3) La Oliva fue la primera (tal vez por la mas humilde) sociedad de Vigo en que puse las plantas. Allí escuche los primeros aplausos que la benevolencia conque siempre han sido oídos aquí mis trabajos dio por premio a unos insignificantes versos míos.
En el repertorio de La Oliva figura algún coro cuya letra escribí. De aquella sociedad guardo, ademas muy otros dulcísimos recuerdos que no hai que mentar ahora. ¿que de extraño tiene que haya aceptado hoy con entusiasmo la comisión de hablar algo de la Oliva a los amables lectores de GALICIA MODERNA?.
Era la Oliva en un principio, allá por el año 1885, modestísima agrupación musical, compuesta de 36 individuos, que se reunían para los ensayos en un local de la escondida calle de los Caños.
Comprendiendo que el circulo en que se movían era demasiado estrecho, quisieron ampliarlo, hacer algo grande; y a costa de esfuerzos enormes y venciendo obstáculos que parecían insuperables, vieron realizados sus propósitos tres años mas tarde. Desde fin de 1889 La Oliva esta instalada en el espacioso local de la calle de Príncipe numero 61.
Sin grandes lujos, que por otra parte ninguna utilidad positiva tienen, los socios del orfeón cuentan con una hermosa sala de billares, un salón cumplidísimo donde se celebran anualmente animados bailes, un teatrito, un despacho biblioteca y otras dependencias mas suficientes para la vida social de la clase obrera de Vigo.
En el salón pueden verse los estandartes premios ganados por el orfeón en brillantes certámenes, y retratos de personalidades importantes, con expresivas dedicatorias que son al mismo tiempo alabanzas y recuerdos.
La biblioteca es numerosa y útil. No figura en ella libro en que no se pueda aprender algo bueno.
La primera vez que concurrió a un certamen la sociedad coral viguesa, señala la fecha del primer premio conseguido. Fue en Pontevedra, el 13 de agosto de 1889.
Al año siguiente hubo certamen musical en Tuy, el 16 de abril; concurrió La Oliva y para ella fue el primer premio.
El 31 de agosto del mismo año, verificose otro concurso en la Coruña; el premio de 500 pesetas y un pensamiento de oro, fue para La Oliva.
Este año tomo parte en el certamen celebrado en Puenteareas, ¿habrá que decir que también se llevo premio?.
No acaba con esto la brillante hoja de méritos y servicios de La Oliva.
En 1891 solemnizo con un festival magnifico las fiestas de agosto. Fue un certamen al que concurrieron (y este dato dará idea de la importancia que tuvo), cinco sociedades corales, quince pianistas, cuatro violinistas y alguna banda popular. Presidio el certamen el maestro Fernández Caballero.
En el carnaval del mismo año, obsequio espléndidamente a la Tuna Compostelana que estuvo en Vigo. De seguro que aun lo recuerda el que era su presidente, hoy director de Galicia Moderna que, (lo dirá aunque se ruborice) hizo verdadero derroche de ingenio durante el lunch que dio el orfeón.
En favor de las victimas de Consuegra y Almería organizo un festival que produjo no despreciable ingreso.
Para socorrer a las familias de los náufragos del Reina Regente, dio otra velada, en 26 de mayo del 95. Los productos líquidos fueron mas de mil pesetas.
El año 96 contribuyo a las fiestas de Tuy, con dos notables conciertos dados el 12 y 13 de abril.
Fue a Braga en junio siguiente y allí mereció el mas entusiásticos elogios y se gano sinceros afectos. A todas estas fiestas y a todos estos triunfos han contribuido eficazmente con su enseñanza los maestros directores D. Manuel Alonso, D. Marcial Rodríguez, D. Juan Serrano y D. Ramón Castro, que es el que actualmente lleva la batuta.
Presidieron La Oliva desde su fundación, D. Castro Villar, dos veces, D. Francisco Ulloa, D. Celestino Tellado, D. Jacobo Sanz, D. Jacobo Bara, y D. Antonio Fernández Arreo que nombrado para regirla en 1896-97, ha sabido dar nuevo impulso a la sociedad, creando una notable rondalla y una excelente sección de declamación, para la cual a escrito varias obras teatrales acogidas con aplausos en todas las representaciones que han tenido. La actividad y las iniciativas del señor Fernández Arreo son justamente apreciados y secundados con entusiasmo por todos los socios de La Oliva.
Deseamos a este orfeón nuevas ocasiones en que demostrar con provecho lo muchisimo que vale; y sirva-le de humilde cuanto sincero homenaje, esta croniquita que me atrevo a firmar.
Vigo diciembre de 1897.
(4) En planos aparecía como Romea ou Teatro Cervantes, pero na apertura ao público, ocorrida en 1900, era xa o Teatro Rosalía de Castro.
(5) Vigo contou cun gran teatro en 1832. Situado, extra muros, na praza da Princesa esquina coa Porta do Sol, fora construído por iniciativa do rico comerciante Norberto Velázquez Moreno. Aquel Teatro de Vigo, gabado por Nicolás Taboada Leal como o mellor da Galicia do seu tempo, funcionou durante case medio século, até que en 1882 abriu outro máis amplo e moderno, o Teatro-Circo Tamberlick. Este segundo teatro vigués, concibido polo mestre de obras Domingo Sesmero como un espazo polivalente, serviu na rúa do Circo (hoxe Eduardo Iglesias), durante case un século, como teatro, circo, primeiro cine vigués e foro político.
(6) Gaceta de Galicia de 12/04/1882.
(7)El norte de Galicia de 21/07/1902.
(8)Gaceta de Galicia: Diario de Santiago de 27/06/1903.
(9)Esta parcela fora cedida a Benito Gómez González por Ceferino Luis Maestú, quen a adquirira en remate público. A corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada o 26.01.1888; acordara aprobar o traspaso con todas las condicións impostas e aceptadas polo Sr. Maestú.
(10)A reseña do seu falecemento, publicada no xornal, El eco de Galicia de 20 de marzo de 1908, destacaba que «El Sr. Gómez González era generalmente estimado por su honradez y excelente carácter. Perteneció al partido republicano, por el cual fue una vez elegido concejal. En la actualidad poseía el Hotel Restaurent Universal que es uno de los establecimientos más acreditados en su género. El finado era padre del arquitecto señor Gómez Román y padre político del Vista de Aduanas Dr. Paedo».
(11)O 16 de xuño de 1928, anuncio publicado en El Pueblo Gallego: Presentación, na incomparable terraza-xardín do hotel Universal da famosa orquestra KANACOS-Jazz. Como en anos anteriores nesa época ese lugar, único en Vigo, seguía a ser o punto de reunión e de moda do público máis selecto e en xeral de todos os amantes da boa música.
O 10 de agosto de 1928, o mesmo xornal anunciaba o éxito obtido pola Orquestra Dyvool. O 16 de xullo de 1929, nun amplo artigo, comentaba o éxito no debut da “Orquesta Los Galindos”. Orquestra que viña de actuar no Casino de Madrid e no Kursal de San Sebastián, e que estaba integrada por profesores premiados polo Real Conservatorio de Madrid. Os Galindos, volvería a actuar no mes de xullo de 1931. Nese mesmo ano, debutaría a orquestra “JERMANN”, quen, segundo a información subministrada pola empresa, viña precedida de éxitos conseguidos en Madrid e as principais poboacións de España. No ano 1934 anunciábase a actuación da “notable Orquesta Goya”, que contaba coa participación do acreditado co primeiro premio do Conservatorio de Madrid, violinista Sr. Jarla. En 1935, sería a Orquestra Radio, que ofrecería concertos diarios. Unha semana antes do Golpe militar contra o lexítimo Goberno da República, anunciábase a actuación da orquestra “Tin Marsan” que realizaría actuacións de tarde e noite.
Os anuncios deixarían de publicarse e, as actuacións no se volverían a producir, ata o ano 1945. O 16 de xullo un modesto anuncio publicado en El Pueblo Gallego, anunciaba a recomezo dos concertos coa a actuación do sexteto “CREACIÓN”. 0 22 de xullo anunciábase a actuación do Quinteto Trebol, conxunto musical que interpretaba tanto música clásica como moderna. En 1948, o quinteto “PARAMOUNT”, que viña acompañado da vocalista Angelines Triguero e que comprometía actuacións diarias de tarde e noite.
No ano 1955, a empresa Universal anunciaba a recomezo dos concertos, o 2 de xullo coa presentación da Orquestra Abalos “excelente conjunto musical de brillante sonoridad y alegre ritmo”, indicábase no texto do anuncio publicado no xornal El Pueblo Gallego.
Nesta década comezan a anunciarse animadas festa organizadas para celebrar a cena de Fin de Ano. No ano 1958, subliñando o “acogedor ambiente”, que as asistentes encontrarían, motivaban a asistencia co estimulo sun “Regalo personal sorpresa”. O 23 de decembro do ano 1962, o Hotel Universal, previas felicitacións de Pascuas e desexo de ventureiro ano, abría o período de solicitude de mesas para a cena e a animada festa de Fin de Ano.
Os actos na terraza xardín seguirían realizándose tal como viña ocorrendo, case que sen interrupcións, desde a apertura en 1892; así, no ano 1963 volveríase a repetir o ritual de anuncio de inauguración de tempada. Nesta ocasión coa intervención estelar dun conxunto musical que dirixía ” a excepcional violinista OLGA RAMOS” (na ilustración), ofrecéndose ademais a actuación da cantante de melodías modernas, MARISA; e, da interprete da canción española CHELO MORÁN. As actuacións complementábanse co servizo de “restaurant” e “dentro de un grato y distinguido ambiente en la mejor y confortable terraza de verano de Vigo”.
As inauguracións de tempada de verao e a celebración da despedida de ano, continuarían anunciándose ano a ano. Un par de novos exemplos: o 13 de xuño de xuño de 1964, coa intervención do Quinteto Veracruz, Amparito (La voz de oro de Madrid) e Mary Sol Campos e, a Cena-Baile de Fin de Ano de 1966, amenizada pola actuación dunha “Gran Orquesta que garantizaba ritmo e alegría”.
(12) ademais de pasaxeiro transportaban mercadorías e a estafeta. Por lei os ferrocarrís da época situaban o vagón de primeira (os de billetes de máis elevado custe) entre os de 3ª e 2ª, a fin de protexer a estes pasaxeiros, dos accidentes que se poderían producir por impacto con outros trens.
(13)Este xurista, xornalista e político galego fora, xunto a Segundo Moreno Barcia, inspirador e redactor do Proxecto de Constitución para o Estado Galaico de 1887. O artigo segundo deste proxecto dicía así: «Esta rexión eríxese en Estado autónomo ou soberano, e adopta a forma democrática-republicana para o seu goberno»
(14) Del estómago.—Las dispepsias (dificultad de digerir), atónicas catarral y flatulenta, dilatación del estómago, gastralgias (dolor de estómago), catarros crónicos, vómitos, ácidos y hasta las úlceras, por medio do un tratamiento especial y del cual contamos muchas curaciones. Del pecho.—Catarros crónicos, expectoración difícil y sanguinolenta, tos, bronquitis crónica, asma y tisis en sus primeros períodos, que tratamos por inyecciones medicamentosas modernas y de jugos orgánicos pulmonares, de resultados sorprendentes. Nerviosas.— Vahídos, histerismo, neurastenia, hipocondría, neuralgia, palpitaciones nerviosas, epilepsia, falta de sueño, memoria y parálisis. Afecciones de las vías genito-urinarias.— nefritis. cistitis, matriz, impotencia y sifilíticas. Hernias (quebraduras).—Se combaten por método «Especial Externo Medicinal Comprensivo».
(15)La instrucción que debería tener la mujer
En los modernos tiempos en que se ha dado importancia suma á la instrucción que debería darse á la mujer colocada en la sociedad, haciéndole participar de todos los humanos conocimientos, incluso aquellos que antes únicamente eran dominio del hombre, convendría hacer algunas observaciones acerca del rumbo que debería seguirse en la instrucción de esa mitad del género humano.
No hace ni medio siglo, que mujeres instruidas no más se encontraban en los claustros, negándose a las niñas hasta el aprender á leer y escribir, para que por medio de estas luces no se abriera su inteligencia, no vislumbrasen aquellos secretos que sus padres les tenían vedado penetrar. Y así, exceptuando estos faros de la religión, las demás mujeres vivían sumidas en la más crasa ignorancia.
Hoy día, habiéndose roto las cadenas de la ignorancia, la instrucción de la mujer llega á ser tan vasta como la del hombre, y en las naciones modernas la vemos ejercer las mismas profesiones que el hombre, y más aún, alguna abandonando el hogar doméstico y los quehaceres propios de su estado, se lanza á los clubs haciendo discursos, que llegan á exaltar los ánimos de una nación entera.
Algunas familias, comprendiendo que la instrucción de sus hijas consiste en el lujo y en la vanidad, les hacen aprender dos ó tres idiomas, desconociendo muchas veces la lengua de nuestra amada patria; en labores de que nada sirven y en otras superfluidades, que no acarrean más que gastos y de las que nunca jamás sacarán provecho.
No diremos tampoco que se haya de negar la instrucción á la mujer, muy al contrario; se le han de inculcar desde niña aquellos conocimientos útiles y necesarios, que le servirán algún día colocada en la sociedad, ya como madre de familia, ya como instructora delas de su sexo.
Conviene que no solamente tenga nociones de lectura y escritura, sino que es necesario poseer conocimientos gramaticales de nuestra lengua, para poder comunicarse con los demás, y para no tener que confiar los secretos de familia á otras personas que pueden perjudicarla.
También es necesario que tenga conocimientos de cálculo, y para saber administrar sus propios intereses, como también para poder suplir la falta de su marido en los casos de ausencia ó enfermedad; como igualmente para notar las entradas y salidas á fin de que no asciendan más los gastos que los ingresos.
Bueno será también que tenga ligeras nociones de higiene y economía doméstica, ya para la conservación de la salud, como para criar á sus tiernos hijos fuertes y robustos, y evitar aquellos gastos superfluos que pueden arruinar la familia.
En las labores es preciso que sepa además de coser con perfección, remendar las ropas usadas y practicarse en los zurcidos como también conocer el corte de las prendas de uso, y no solamente es necesario que lo ejerzan las niñas poco acomodadas sino también las de elevada posición, recordando que la augusta hija del rey Luis XVI de Francia, estando presa con su familia en el período de la revolución, se vio precisada á arreglarse y coserse sus vestidos.
Sobre todo es indispensable que esté fortalecida en la moral cristiana, á fin de conocer les principios fundamentales de nuestra religión y los preceptos que el Supremo Hacedor imprimió en el corazón del hombre y que son el fundamento de la buena armonía social, de la tranquilidad doméstica y del bienestar terrenal y eterno. Pues la religión dá vida al corazón y alegría al alma y es un lenitivo en nuestras adversidades y miserias.
De este modo, podrá inculcar á sus semejantes el amor á la virtud, al trabajo, á la economía, á la ilustración y en una palabra todo aquello que puede labrar la felicidad, huyendo de lo superfluo y aborreciendo el vicio y la ignorancia, causa de todos los males que nos afligen.
R. M. P.
(16)El nuevo dueño del Hotel Universal de Vigo D. Joaquín Rodríguez propietario del restaurante “El Moderno” de Redondela ha vendido este a D. Justo M. Tojeiro. (La Correspondencia Gallega : diario de Pontevedra: Año XX Número 5499 – 10 junio 1908.
(17)Mais adiante, faríase cargo do restaurante redondelán o seu fillo José Rodríguez Martínez. Durante moitos anos a cociña deste establecemento contou con grande sona, como exemplo dicir que en 1929 o concello de Porriño encargoulle o banquete que celebrou na honra de Antonio Palacios, á que estaban convocadas persoas sobranceiras de toda Galicia.
(18)El sábado se verifico en el Gobierno Civil de esta provincia la subasta de los servicios de fonda y hospedería del Lazareto de San Simón durante cinco años. No hubo mas postor que D. Joaquín Rodríguez, dueño del hotel Universal de Vigo, al cual le fue adjudicado. El señor Rodriguez recibirá una indemnización de 1.500 pesetas anuales y tendrá que prestar una fianza de 10.000 pesetas. El Correo de Galicia : Diario independiente de avisos y noticias: Num. s.n. (02/06/1909).
(19)Hotel de antiga e ben cimentada fama localizado na rúa de Príncipe da cidade de Vigo.
(20)Gaceta de Galicia (20/04/1911)
(21)O sábado 8 de marzo de 1924, o Faro de Vigo, publicaba unha nova anunciando a celebración dun banquete no restaurante do Hotel Universal, a fin de poñer fin ás festas do entroido dese ano. Atribuíase a organización do evento a Julio Rico Mier, en consideración de Propietario do Establecemento hoteleiro. Non puido ser contrastada a veracidade desta información nin encontrada explicación algunha á situación: tratouse dunha efémera propiedade; era Julio Rico, socio de Enrique Barciela?; foi un erro ou imprecisión do redactor do xornal ???.
(22)(El Pueblo Gallego, 05.08.1928).

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

 1. ARQUIVO E HEMEROTECA MUNICIPAL DE VIGO. Expediente: casa en la calle Carral, propiedad de D. Benito Gómez González- I.P.: Genaro de la Fuente y Domínguez (30 de mayo de 1888).
 2. CONCELLO DE VIGO. CULTURA. Hotel Universal. http://hoxe.vigo.org/movemonos/h_universal.php?lang=gal#/
 3. WIKIPEDIA. Hotel Universal. https://gl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Universal
 4. VÁQUEZ GIL, LALO/GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, X. MIGUEL. Os alcaldes e os concellos de Vigo. Os alcaldes do XIX. Páx. 56. Ediciones Cardeñoso /978-84-87379-70-3/.
 5. PATRIMONIO GALEGO. Hotel Universal. http://patrimoniogalego.net/index.php/19635/2012/05/hotel-universal/
 6. HOSTELTUR. AC Hoteles rehabilitará el Hotel Universal. https://www.hosteltur.com/05713_ac-hoteles-rehabilitara-edificio-antiguo-hotel-universal-vigo.html
 7. MARTIÑON F.M.S. (16.09.2012). Barciela Iglesias, paradigma de la “cultura del esfuerzo”. Faro de Vigo. http://www.farodevigo.es/opinion/2012/09/16/barciela-iglesias-paradigma-cultura-esfuerzo/683501.html.
 8. ALONSO M. (01.08.2008). El hotel Universal recupera su terraza, que será acristalada Atlantico. Atlántico. http://www.atlantico.net/articulo/vigo/hotel-universal-recupera-terraza-sera-acristalada/20080802100544043148.html.
 9. FUENTE Mª.J; ANTÓN S. (30.05.2009) Compré la barra del Hotel Universal y monté el primer bar para mujeres. http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2009/05/30/compre-barra-hotel-universal-monte-primer-bar-mujeres/0003_7751610.htm.
 10. VIGO, CIUDAD OLÍVICA. FOTOS ANTIGUAS. (10.06.2014). Foto da orquestra de Olga Ramos. (https://www.facebook.com/369945483110187/photos/a.434235026681232.1073741825.369945483110187/536221743149226/).
 11. EL Sr. PI Y MARGAL EN VIGO. (27.09.1892). Faro de Vigo.Portada
 12. EL CENTRO REPUBLICANO DE VIGO (28.03.1893). Faro de Vigo.
 13. BANQUETE MILITAR. (24.01.1906).Faro de Vigo. Portada
 14. ENTRE PERIODISTAS, Un almuerzo.(25.08.1908) Faro de Vigo. Portada
 15. CONSULTORIO ENFERMEDADES CRÓNICAS. (02.07.1909)Faro de Vigo.
 16. HERNIAS Y QUEBRADURAS. (07.07.1909). Faro de Vigo.
 17. EN LA CASA CONSISTORIAL. APROBACIÓN DE DICTÁMENES. Fixando Rasante para a construción da s parte do edificio para Benito Gómez González. (10.12.1904) Faro de Vigo.
 18. SESIÓN PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO (22/03/1930). Aprobando solicitud de instalación de toldoEl pueblo gallego.
 19. Num. 5225 (02/06/1908)COMPRA DEL HOTEL UNIVERSAL por Joaquín Rodriguez, que lo ha adquirido de los Sres. Gómez Román La idea Moderna: Diario democrático en Lugo.
 20. ADXUDICACIÓN DOS SERVIZOS DE FONDA E HOSPEDERÍA dO Lazareto de San Simón. (02/06/1909)El Correo de Galicia: Diario independiente de avisos y noticias.
 21. Faro de Vigo.
 22. Faro de Vigo.
Publicado en Casas de Vigo | Etiquetado , , , , , | Deixar un comentario

Corea do Norte, un Israel no Pacífico

Un territorio doado para modelar a opinión; para crear verdades a partir de falacias, é a xeopolítica. O PODER, con todas as ferramentas nas súas mans, afánase en converter a súa interesada interpretación dos feitos, na verdade para todas. Por iso, desde esta bitácora saúdase a aparición deste artigo; onde Augusto Zamora, verte a súa autorizada opinión sobre a situación de Corea do Norte no triángulo Moscova, Pequín, Washington.

Para ler o artigo, premer na imaxe:

Reseña biográfica de Augusto Zamora R. tomada de Akal.

Ex embajador de Nicaragua en España, es profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Es, asimismo, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, además de profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina. Fue director jurídico del Ministerio del Exterior y jefe de gabinete del ministro del Exterior de 1979 hasta 1990. Formó parte del equipo negociador de Nicaragua en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, desde su inicio hasta la derrota electoral del sandinismo. Abogado de Nicaragua en el caso contra EEUU en la Corte Internacional de Justicia, ha participado en numerosas misiones diplomáticas. Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, ha colaborado en el diario “El Mundo” y en otros medios de prensa en España e Iberoamérica desde hace más de una década.
Entre sus obras cabe destacar “El futuro de Nicaragua” (1995; 2.ª edición aumentada, 2001), “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua2 (1999), “El derrumbamiento del Orden Mundial” (2002) y “La paz burlada. Los procesos de paz de Contadora y Esquipulas” (2006).

 

 

 

Publicado en As alleas | Etiquetado , , , , , , , | Deixar un comentario

Mentiras sobre o que pasa en Venezuela

Os últimos acontecementos ocorridos en Venezuela, explicados por Carlos Monedero.

Publicado en As alleas | Etiquetado , | Deixar un comentario

Máis datos sobre o mercado eléctrico. Artigo publicado en “sinpermiso”.

Escrito de Miguel Salas, con motivo da saída a concurso público da concesión  do subministro de enerxía eléctrica ao conxunto de instalacións dependentes do Concello de Barcelona, e que motivou o recurso das grandes eléctricas diante o Tribunal Catalán de Contratos de Servizos Públicos, quen finalmente o anulou.

Aporta valiosas informacións para afondar no coñecemento deste sector estratéxico aínda en mans privadas.  Para a súa lectura premer na figura.

Publicado en As alleas | Etiquetado , , , , | Deixar un comentario

Casa de Bernardo Rodríguez López (1884)

vista-xeral-2O 8 de outubro de 1892, o Faro de Vigo informaba aos seus lectores que, con motivo do IV centenario do “Descubrimento” de América, o concello viña de aprobar a moción presentada por un grupo de concelleiros, que pedían, se perpetuase nunha das rúas da cidade o nome de Cristóbal Colón. O vial do Ramal, que comunicaba o porto coa estrada de Madrid, foi a a elixida para a adxudicación, e a fachada da casa do importante comerciante vigués, Bernardo Rodríguez López, a seleccionada para colocar a lápida conmemorativa.

O día 10, un Bando da Alcaldía sinalaba que, «declarado Fiesta Nacional el día 12, en conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América, se invita al vecindario a la celebración». A festa ía consistir, nun paseo nocturno na propia rúa do Ramal e na colocación da placa. A sociedade “La Oliva”, abriu unha subscrición entre os veciños, co fin de destinar os fondos obtidos a custear a “iluminación á veneciana”(0) do vial, e ofreceu a súa sociedade coral e a rondalla para amenizar o habitual paseo dos festivos. A pesar do mal tempo a concorrencia foi tan numerosa que enchía por completo a cumprida rúa do Ramal.

A coñecida como “casa de Bernardo Rodríguez”, proxecto de 1883 do mestre de obras Genaro de La Fuente Domínguez(1) , é un edificio de tres andares, situado na esquina das rúas Colón e Príncipe, que ten como característica máis destacada, que a fachada principal está constituída por un gran chafrán(2) , rematado con sendas ochavas nas súas arestas. No primeiro e segundo andar de cada unha destas ochavas, sitúanse sendas galerías-miradoiro de ferro forxado(3) , e no andar baixo dous vans (o da esquerda, unha porta e o da dereita, unha fiestra). A fachada principal (o gran chafrán), está dividida en tres corpos. O corpo central, almofadado(4) no andar baixo, está, no primeiro e segundo andar, enmarcado por pilastras xónicas(5) acaroadas; na parte alta ten un reloxo rodeado de orlas e grilandas(6) , e flanqueado por dous vasos sobre pedestais a cada lado.

Plano de Genaro de La Fuente

Plano de Genaro de La Fuente

A fachada da rúa Príncipe, construída en dúas fases, articúlase a través dun corpo central rematado en arco e repetindo o mesmo esquema compositivo a cada lado. O proxecto de Genaro de La Fuente abranguía a fachada ao Ramal e o primeiro número da rúa Príncipe.

Posteriormente, o 31 de agosto de 1887, Bernardo Rodríguez presentou no concello un proxecto de ampliación da vivenda que incluía un plano asinado o 3 de outubro de 1886 por Alejandro Rodríguez Sesmero. A parte nova a construír, acaroaríase ao edificio xa construído en Príncipe, formando así un conxunto que seguía un deseño practicamente igual ao de Genaro de La Fuente._fpo1200A ornamentación do edificio, céntrase nos linteis(7), falsas claves(8) , ménsulas(9) e nas zonas intercaladas entre os vans(10) . Só no corpo central da fachada que da a rúa Príncipe, rematado cunha cornixa en forma de arco, pódese apreciar a sinatura decorativa de Sesmero. Trátase dunha moldura (moi repetida na súa obra), que se sitúa na clave do arco. Aínda que o traballo de cantaría foi moi refinado, o aspecto actual da pedra deixa ver as pegadas da erosión acumulada co paso do tempo.

A moldura sobre a clave

A moldura sobre a clave

Actualmente o edificio mantense bastante fiel ao proxecto orixinal, a non ser pola supresión das iniciais do propietario B.R., situadas no corpo central do peitoril da fachada que da á rúa Colón, que foron substituídas polo reloxo; e sobre todo, polo inadecuado engadido da cuberta instalado para situar o nome do Banco que ocupa actualmente o andar baixo da edificación. A parte da fachada que dá a rúa de Príncipe debida a Sesmero foi reformada no seu andar baixo, perdendo os vans orixinais.

A tramitación da licenza de obra

instancia-30-01-1884lina-e-rasanteA solicitude de licenza, dirixida ao alcalde presidente da corporación viguesa, que naquel momento ostentaba Jacobo Domínguez Iglesias, foi presentada o 30 de xaneiro de 1884 por Bernardo Rodríguez López, que se presentaba como, «empadronado en esta ciudad con cédula personal(11) de octava clase nº 3695 y propietario de la parcela donde quería edificar». A instancia ía acompañada dos planos, asinados o 8 de setembro de 1883 por Genaro de la Fuente y Domínguez, e do correspondente orzamento. Con anterioridade (xuño próximo pasado), o concello á demanda do promotor, concedera permiso para realizar a cimentación da parcela, e indicara ao arquitecto municipal, Domingo Esteban Rodríguez Sesmero, que fixara as correspondentes liña e rasante.

orzamento

O 5 de febreiro, a comisión de Obras; coñecedora da instancia presentada e dos planos aos que o promotor prometía suxeitar a edificación, informaba favorablemente á concesión da licenza pero, en relación co orzamento, expresaba a súa desconformidade nos seguintes termos, «Respecto al presupuesto de la obra la comisión no puede estar conforme con el presupuesto presentado, por lo que, asesorada de su facultativo, considera que en atención á la magnitud del edificio y á la riqueza de la ornamentación de sus fachadas, que éste no bajará de setenta mil pesetas». A corporación municipal, unha vez visto e discutido o informe facultativo, resolvía conceder a licenza para construír a casa conforme ao plano, e establecía como orzamento provisional a cantidade de cincuenta e cinco mil pesetas, das que, o promotor, ingresaría na caixa do Concello o un por cento. A modificación orzamentaria non foi ben acollida polo peticionario, quen, en escrito de 4 de marzo dirixido ao Alcalde, dicía literalmente:

      «y como hubiese visto con mucho disgusto que dicho presupuesto se aprueba por la cantidad de 55.000 pesetas en vez de las 25.000 que tenía consignadas, recurre a V.E y

      Suplica, se sirva acordar se le rebaje de la cantidad estipulada por V.E, lo que sería justo en conciencia, toda vez por ser excesiva no puede en manera alguna conformarse el peticionario. Gracia que por ser de justicia se promete alcanzar de V.E.»

En sesión celebrada o 9 de marzo, a corporación rexeitaba realizar a rebaixa da contía fixada; por considerar fundado o acordo de 6 de febreiro e confirmaba que o reclamante debería satisfacer o un por cento daquela cantidade; engadindo a continuación: «…á reserva de que, después de concluir la obra, el arquitecto municipal la revise para convenir su verdadero valor y a fin de que, si su valor fuese inferior a cincuenta y cinco mil pesetas, se devuelva a Rodríguez el exceso de ingreso realizado, y si excediera de aquella cantidad, que satisfaga la diferencia». Con esta manifestación, poñíase punto final ao litixio, dando comezo as obras de edificación.

A xestión da licencia, os tramites preparativos da edificación e boa parte do proceso construtivo levouse a cabo nunha cidade que comezaba a preocuparse moi fondamente por atender as necesidades máis inmediatas da súa veciñanza. O grande pulo que a urbe estaba acadando tanto no eido industrial, comercial e urbanístico; combinado cun importante incremento demográfico, producía un progresivo aumento da demanda de servizos sanitarios, educativos, etc; de complicada atención por parte das institucións públicas locais. No ámbito político vivíase tamén tempos de cambio, por primeira vez durante a Restauración, as forzas progresistas desaloxaban aos conservadores da cadeira da alcaldía. Todo isto acontecía nuns tempos de esgotamento do antigo réxime; as colonias de ultramar, loitando pola súa independencia, deixaban de ser fonte de riqueza, tornándose en consumidores de recursos da metrópole, tanto humanos como económicos. Achegábase o momento da perda deste imperio ultramarino e ía comezando o decline dunha “idea” de España que se fora forxando desde finais da Idade Media.

JACOBO DOMÍNGUEZ IGLESIAS

Chegaba a alcaldía de Vigo, Jacobo Domínguez Iglesias, membro do partido demócrata. Presentárase ás eleccións nunha coalición que agrupaba a súa formación e ao partido Constitucional, conseguindo entre as dúas formacións, superar, en dous concelleiros, ao partido conservador de Cánovas del Castillo e José Elduayen. Domínguez Iglesias, viña a substituír no posto de alcalde, a un personaxe de moito peso e influencia, Manuel Bárcena y Franco, nese tempo, presidente do partido conservador en Vigo, e que levara a cidade a conseguir o maior grao de actividade urbanística de toda a súa historia.

Jacobo Domínguez foi alcalde desde o 14 de maio de 1881 ata o 2 de maio de 1884, data de celebración da sesión na que, por motivo de saúde, presenta a dimisión do cargo. Durante ese tempo, levouse adiante un plan de melloras na cidade que incluía: a construción de catro escolas, mercado cuberto e o da Peixería(12) ; a reforma da Alameda; a apertura de tres rúas transversais – entre elas a rúa Circo-; dunha lonxitudinal (Marques de Valadares) e outra que enlazaba o camiño de Circunvalación (hoxe Policarpo Sánz) co edificio de viaxeiros do ferrocarril. Todas estas obras financiaríanse cos produtos do empréstito de un millón de pesetas autorizado por Real Orde de 3 de abril de 1883.

Os diarios durante o seu mandato ían deixando testemuña das realizacións conseguidas. En sesión de 4 de maio de 1882, dentro do proxecto das novas rúas na zona de terreos comprendidas entre a rúa de Príncipe e o camiño de Ronda, o Faro de Vigo informaba do acordo da corporación de dar o nome de rúa do Circo, á que actualmente é Eduardo Iglesias. O 5 de xuño de 1882, Jacobo Domínguez, en condición de alcalde da cidade, presidía o acto de colocación da primeira pedra do Teatro Rosalía de Castro (primeiramente chamado Teatro Cervantes), que era propiedade de Benito Gómez, pai dos arquitectos Gómez Román. O 12 de maio de 1884, no final do seu mandato, un aviso publicado no Faro de Vigo e asinado polo alcalde, anunciaba á segunda poxa para a construción dun edificio destinado a Escola de primeira ensinanza para “niños de ambos sexos” do barrio do Areal, etc, ect.

Francisco Giner de los Ríos entre Ricardo Rubio e Manuel Bartolomé Cossío. 1892

Francisco Giner de los Ríos entre Ricardo Rubio e Manuel Bartolomé Cossío. Ano 1892.

Pero a contribución máis importantes á cidade, estivo no ámbito educativo. Domínguez Iglesias, era persoa moi culta e formada, diplomado pola universidade de Oxford, profesor de idiomas do colexio Santo Tomás de Aquino e vocal da Xunta local de primeira ensinanza desde 1879. A súa visión do proceso educativo coincidía co que guiaba as actuacións da “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), dá que recibía inspiración para orientar a política educativa en Vigo. Cando ocupa a alcaldía, unha das súas primeiras angueiras foi a renovación do anticuado material das escolas e conseguir locais novos para algunhas delas. Eugenio Otero Urtaza, autor do Libro “Manuel Bartolomé Cossío: trayectoria vital de un educador”; conta, a través do relato de Bartolomé Cossió, inseparable compañeiro e sucesor de Giner de los Ríos, o encontro que, con motivo dunha viaxe a Vigo, o “institucionista” tivo co o alcalde Jacobo Domínguez. Na entrevista quedaba patente o interese e compromiso do alcalde coa mellora educativa que quería para a cidade:

     «Llegan a Vigo hacia las seis de la tarde. Ginér se entrevista con Jacobo Domínguez, el alcalde, que estaba muy interesado en conocer proyectos de construcción escolar, por lo que le promete enviarle información abundante. Domínguez que se proponía emprender un plan de construcción de escuelas al amparo del R.D. de 5 de octubre de 1883, que estaba al caer, se mantendría en estrecho contacto con la I.L.E. para llevarlo a término, e intentaría crear una Institución Libre de Enseñanza en Vigo, aunque no parece que tal proyecto hubiera salido adelante».

Jacobo Domínguez Iglesias,  faleceu en San Sebastián en xaneiro de 1926. Nesta cidade residiu os derradeiros trinta anos da súa vida. En xuño de 1887, xa fora da alcaldía e con motivo dun cambio producido na organización do Porto, é proposto para ocupar o cargo de interprete da sección de Sanidade Marítima, pero non tardaría moito en deixar a cidade. O historiador Javier Mª Sada sitúao xa, a finais dese mesmo ano 87 dirixindo o Gran Casino de San Sebastián, que se acababa de inaugurar.  A actividade  do Casino nos primeiros anos foi bastante monótona, pero  a partir de 1905, coincidindo coa entrada do belga Georges Marquet como arrendatario da sociedade, vivirá o seu máximo esplendor. Nese tempo ofrecéronse grandes concertos nos seus salóns, cos primeiros directores de orquestra; así como partidas de xadrez de resonancia mundial e, torneos de esgrima a nivel internacional.  As mellores orquestras do mundo, os mellores concertistas, os artistas internacionais da canción, as compañías de teatro e de “varietés” de Europa, las «jazz-bands» e os cíngaros desfilaron polo casino. No libro, «Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes», do anteriormente referido historiador, glósase, nos seguintes termos, a contribución de Jabobo Domínguez á vida do Gran Casino:

     Como gerente del Gran casino, fue el encargado de dirigir los cotillones durante la época más brillante del mismo. Citado como clásico errikosheme (fillo do pobo) por Gabriel Mª de Laffitte en su libro “Aspaldiko gauzak” (Cosas de antaño) debido que dejó demostrado su amor hacia San Sebastián durante el tiempo que permaneció dirigiendo los destinos del Casino, defendiéndolo “contra viento y marea cuando las cosas se pusieron difíciles”.

Desde Donostia, seguiu con interese a vida da súa cidade natal e atento sempre ás iniciativas que nela ían agromando; así, cando a sociedade “La Oliva”, organiza un un festival, fai chegar ao presidente do Orfeón da entidade,  por medio do seu amigo Antonio Conde, un donativo de 200 pesetas con destino aos premios que se ían repartir. (El Norte de Galicia.- Lugo. venres 22 de maio de 1908). Á súa morte, substituíno na xerencia do Casino o seu fillo Martín Domínguez Barros, excelente persoa que tamén soubo sobradamente cumprir o seu difícil cargo. Martin Dominguez, presidiu ademais a “Unión Artesana” (sociedade popular e gastronómica máis antiga de Euskalherria), e a el se debe tamén a construción, en 1916, do hipódromo de San Sebastián.

BERNARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ

Bernardo Rodríguez López, pola cantidade de mercancías que recibía, segundo se infire das informacións publicadas na Sección comercial do xornal “El Faro de Vigo”; era un destacado comerciante, nunha cidade puxante no eido económico. Por vía marítima, a través da importación do estranxeiro ou por cabotaxe, recibía moitas das mercadorías coas que trataba: “30 cajas de jabón duro” á D. Bernardo Rodríguez López, 31/07/1881; “10 cajas de jabón duro” á D. Bernardo Rodríguez López, 26/01/1881; ambas desembarcadas polo vapor Pilar de Sevilla; as “8 cajas jabón duro y 1 caja de cuadros y otros” carrexados desde Sevilla, o 16/12/1881, polo vapor Norte; os 30 fardos de polbo curado, traídos polo “Bote León de La Puebla”; os 6 sacos de garavanzos arribados polo mesmo vapor desde Málaga o 22/03/1882; 2 bigornias de ferro, 56 vultos de aceite, 5 bocois baldeiros, 7 ceras, louza, etc, etc. En menor medida, o seu almacén, adquiría mercancía no estranxeiro; o 30 de abril de 1884, o vapor Sofía, procedente de Liverpool, desembarcaba, ao seu cargo, 50 sacos de arroz. Todo este movemento de mercadorías, que non é máis que unha pequena mostra do que se publicaba nos medios locais, dan idea do vigor do seu establecemento de transaccións.

A maioría das presenzas de Bernardo Rodríguez na prensa local, tiñan que ver, con temas relacionados co comercio de mercadorías; porén, a súa figura emerxía, en ocasións puntuais, por outros motivos. A participación nas subscricións abertas para axuda ás afectadas por causas sobrevidas, motivou, en máis dunha ocasión, o seu aparecemento nos diarios: o Faro de Vigo de 29 de agosto de 1886 publicaba un estrato dá subscrición aberta pola “Sociedad Gimnasio” a favor das cinco orfas do “Sr. Rivera Oya”(13) , na que Bernardo Rodríguez contribuía con 40 reais; ou nestoutra, anterior, de 23 de xuño de 1881, onde colaboraba con 10 reais, na recollida de cartos a favor da viúva e fillos de D. Francisco Monrroy(14) .

A consecuencia da súa destacada posición económica, e por causa das eleccións a senadores no ano 1885, a súa persoa volve a ser obxecto de atención dos periódicos locais. De acordo co artigo 25 da Lei de 8 de febreiro de 1877, que ditaba disposicións para a elección e organización do Senado, cada concello debería publicar o 1 de xaneiro de cada ano as, «listas de individuos y un número cuádruplo[sic] de vecinos del mismo pueblo con casa abierta, que sean los que paguen mayor cuota de contribuciones directas. …». Para o ano 1885 a listaxe, exposta na casa consistorial, e que o Faro de Vigo publicaba o 4 de xaneiro; incluía o nome de Bernardo Rodríguez López, entre os 76 integrantes (cuádruplo do número de concelleiros), electores maiores contribuíntes do municipio. A lista estaba encabezada por Manuel Bárcena y Franco e Francisco Solleiro Negrete, ocupando o Sr. Rodríguez López a vixésima cuarta posición. Unha representación destas persoas (compromisarios nomeados polo concello), reunidos na capital da provincia cos deputados provinciais, elixirían á tres senadores.

Eran tempos de moita miseria para a maioría da xente. Miseria que se vía acrecentada polos poucos escrúpulos de parte dunha burguesía que, en ocasións, medraba con negocios baseados no aproveitamento de situacións desesperadas, e nas que as persoas afectadas, non tiñan máis remedio que claudicar diante de clamorosos abusos. Bernardo Rodríguez López, puxo en marcha no seu local de Ramal 47, un tipo de negocio que se podería considerar, con todo merecemento, entre esas opcións de enriquecemento antes comentadas. Tratábase da compra de “Abonarés”. Para difundir está actividade, a prensa local, publicaba o seguinte anuncio:

Publicado no Faro de Vigo o 2 de febreiro de 1883

Publicado no Faro de Vigo o 2 de febreiro de 1883

Os abonarés, eran títulos persoais expedidos pola Caixas dos Corpos ou pola Comisión liquidadora de Corpos disoltos de Cuba, xerados para a retribución de xefes, oficiais e individuos de tropa.

O varias veces ministro de Ultramar, o galego de Castro de Rei, Manuel Becerra y Bermudez(15) , nunha comparecencia no Parlamento pronunciara as seguintes palabras: «Los abonarés son unha deuda sagrada de la patria». Pero esta afirmación, que enunciaba o que debía ser un compromiso irrenunciable do goberno, polas demoras acumuladas no seu pagamento, foi, pouco a pouco, perdendo cotas de sacralización. Sábese pola prensa, que na primavera de 1899 aínda quedaban veteranos da Guerra dos Dez Anos (1868-1878), que reclamaban o pago dos seus haberes. Esta conxuntura, situou aos repatriados posuidores de títulos, ou ás súas familias, no caso do falecemento destes, nas mans de especuladores, que aproveitando o seu estado de necesidade e angustia, pagábanlles menos diñeiro que o valor indicado nos documentos. Reseñar ademais, que Galicia sería a máis prexudicada polos impagos dos abonarés. O diario “El Correo de Ferrol” de 29 de decembro de 1888; urxía a que se cumprise a afirmación do Ministro de Ultramar, dado que: «Galicia es la región privilegiada, por cuanto en ella existe el mayor número de créditos por ese concepto, pues en nuestra región, tanto en número de contingente ordinario como en sustitutos, es la que mas gente manda al ejército de Ultramar».

Blasco Ibañez

Blasco Ibañez

O novelista republicano, Vicente Blasco Ibañez, un dos máis activos propagandistas contra as guerras coloniais, publicaba no xornal “El Pueblo Valencia” de 9 de marzo de 1895, un opúsculo de título “El Rebaño Gris“, cuxa lectura fornece ao lector de empatía cos oprimidos e tamén explotados mozos obrigados, a embarcarse nunha loita que se só se xustificaba pola defensa dos intereses dalgúns homes de negocios e pola falta de saída dunha monarquía que prefería a derrota -segura- na guerra, antes que enfrontarse a un golpe militar con apoio popular en España, e a correspondente caída da monarquía. «Na foto, Blasco Ibañez vestido cun indumento parecido ao “rayadillo” dos soldados que ían a Ultramar».

E L   R E B A Ñ O   G R I S

      […] Una masa de jóvenes vestidos con trajes de mecánica, pasando el portón que conducía a la escala del Antonio López, mirando en derredor con cierto azoramiento, andando como sonámbulos, sin osar volver la mirada atrás por miedo a que la tierra patria, que tal vez no vuelvan a ver, despertase en su memoria penosos recuerdos que hiciesen asomar las lágrimas a sus ojos. Un rebaño gris que, mansamente guiado por los pastores tristes y desalentados, avanzaba sobre los embreados maderos, subiendo la escala para desaparecer en las entrañas del trasatlántico.

«Ou todos ou ningún»

«Ou todos ou ningún»

      ¡Viva la Patria! Hace falta carne humana en los hospitales, las fiebres antillanas, el feroz vómito negro, están hambrientos de víctimas, y allá va rumbo a las Antillas nuestra juventud robusta, arrancada al trabajo de los campos, a la industria de las ciudades, para caer exánime en la manigua o en lecho caliente y apestado aún por el último moribundo, llamando en vano a la madre separada de ellos por miles de leguas […].

      Los que cobran los pingües sueldos por Cuba; los que por su nacimiento están seguros de que en caso de ruina el Gobierno les dará algún puesto en las Antillas de esos que permiten hacer milagros; la aristocracia que por obra y gracia de seis mil reales tienen la generosidad de renunciar el alto honor de servir a la Patria, fueron los que con más puntualidad acudieron a despedir a esos humildes obreros, enfundados en un uniforme, respetable sí, porque es la vestidura reservada a los parias, los pobres, a los desgraciados.

      No pueden quejarse esos infelices que se alejan con rumbo a la muerte. En la orilla estaban las madres y las hermanas conteniendo los sollozos; veíanse las mujeres de los sargentos tragando sus lágrimas para no asustar a los niños que miraban con asombro en la popa del buque al padre vuelto de espaldas para ocultar su emoción; era dolorosa la despedida; pero ya estaban allí las autoridades para animar el rebaño repartiendo pesetas y tabaco, y tampoco faltaban, hablando de Patria, honor, etc., esos buenos burgueses que a la menor alteración de orden público corren a esconderse en el último pueblo de la provincia, pero que, belicosos por afición gustan de leer por las noches, en la caliente carne y con gorro de dormir, las noticias de las batallas, y por las mañanas digieren mejor el chocolate si saben que «hemos vencido».

      ¡A Cuba sí! Debemos defender nuestros intereses. Por el honor de España tenemos que guardar fusil en mano los millones de los negreros jubilados; debemos conservar la isla para que no se interrumpan las remesas de ladrones; es preciso conservar nuestra Antilla [sic] tal como hoy está, para que el mundo civilizado pueda apreciar un ejemplo palpable de como se gobernaban las colonias en tiempos del absolutismo.

      El porvenir no debe inquietar a este rebaño gris de infelices que se aleja. Más de una mitad estará antes de tres meses pudriendo tierra… Pero, ¿que importa esto?. También gozarán el envidiable honor de que Romero Robledo u otro de los «ingeniosos» políticos que tienen ingenios en Cuba los llore en el Congreso como héroes, como mártires de la patria, sin enterarse siquiera de sus nombres.

      Y los que sobrevivan, si pueden volver a España, tiene asegurado el porvenir. Entre los que les despidieron ayer no faltará quién les compre los abonarés irrisorios con un descuento del 99 por 100, y si quedan inválidos pueden aprender a tocar la guitarra para pedir una caridad a cualquiera de estas familias enriquecidas en Cuba, y es posible que desde sus carruajes les arrojen dos céntimos.

Bernardo Rodríguez López faleceu e Vigo, no mes marzo de 1927. A publicación da nova da súa morte non se difundiu nos xornais como cabería esperar, dada a relevante posición económica adquirida durante a súa vida. Só dúas, son as referencias atopadas, e ningunha en forma de necrolóxica: a publicación “El Diario de Pontevedra”, no seu Num. 12659 de 22/03/1927, co seguinte apuntamento: «Falleció en Vigo, el antiguo comerciante D. Bernardo Rodríguez López»; e, “El Correo de Galicia”, órgano da colectividade galega na República Arxentina, no Num. 1110 de 01/05/1927: «Ha sido conducido al cementerio de Pereiro el cadáver del anciano y antiguo comerciante vigués don Bernardo Rodriguez López. Concurrieron al fúnebre acto numerosas personas entre ellas muchos comerciantes».

A casa de Bernardo Rodríguez /rúa Colón. (1900).

A casa de Bernardo Rodríguez /rúa Colón (1900).

A súa vida activa remataría co fin de século, 30 anos antes do seu falecemento. A través dun auto de 20 de novembro de 1899, o xulgado de primeira instancia de Vigo, declara a súa incapacidade. O consello de familia constituído ao efecto da xestión do seu patrimonio acordou, en abril de 1900, autorizar a Agustín Rodríguez López, naquel momento titor de Bernardo Rodríguez López, a proceder á venda, en poxa voluntaria  de propiedades do incapacitado[sic] . O escrito, que levaba a data de 17 de setembro de 1900, viña asinado por Agustín Rodríguez López, en representación do consello de familia. Na poxa, poñíanse á venda, os dous edificios que foron obxecto de atención neste artigo, e que se describían así aos efectos da licitación:

      1º Urbana. La casa compuesta de planta baja y tres pisos, con derecha y izquierda, el último aboardillado, señalada con el número 65 de la calle del Príncipe, teniendo ademas dos almacenes de planta baja, por su espalda, formando una sola finca de superficie total de 250 metros 4 decímetros cuadrados. Sus límites; frente ó sea sur, la citada calle del Príncipe, espalda o norte , casa de D. José Ramón Ballester, hoy de don Joaquín Lorenzo; derecha ó entrando ó sea Este, otra casa de don Bernardo R. López, é izquierda, o sea oeste casa de D, José García Lago, hoy sus herederos; sin pensión y se halla inscrita en el Registro de la Propiedad. Tipo señalado pesetas setenta y cinco mil 75.000.

      2º Urbana. La casa compuesta de bodega á la calle del Ramal (hoy Colón), Planta baja, dos pisos y boardilla, señalada con el número 67 de la calle del Príncipe, con un patio por sue espalda formándose una sola finca , de la superficie total de 234 metros 29 centímetros cuadrados. Sus límites: Sur ó frente, con la citada calle del Príncipe; Norte o espalda, con medianera de la casa de D. Juan Moler; Este o derecha, entrando con la calle del Ramal (hoy Colón), y Oeste ó izquierda, con la casa anteriormente descrita sin pensión. Tipo señalado, pesetas noventa mil, 90.000.

A derradeira anotación atopada nos xornais sobre a súa persoa, foi unha nota emitida polo Banco de España e publicada, en outubro de 1928 (un ano despois do seu pasamento), polo diario “El Pueblo Gallego”. Nela, facíase referencia á relación de saldos de contas correntes existentes na sucursal de Vigo, en situación de presunto abandono por parte dos seus donos. Na listaxe de persoas, mencionábase a Bernardo Rodríguez López, coa cantidade de 40,76 pesetas.

REFERENCIAS

(0) Consistía na iluminación a base de farois de papel cun quinqué de petróleo ou aceite no seu interior.
(1) Durante este artigo, escribirei Genaro, no canto de Jenaro, tal como o escribía o arquitecto
(2) Cara ou superficie que resulta ao cortar unha esquina por un plano.
(3) Ferro de fibra natural, de elevada resistencia á corrosión e moi dúctil, que se emprega na fabricación de canos, remaches, placas metálicas, etc. Tamén chamado ferro doce, ferro pudelado, ferro suave. Este tipo de ferro conséguese a partir do mineral de ferro, o cal quéntase a altas temperaturas nunha forxa e golpeado para eliminar as impurezas e escouras contidas no mineral. Vénse utilizando en grandes cantidades para a construción desde o século XIX.
(4) Parede ou muro con almofadas (Parte da pedra de cantaría que sobresae do paramento).
(5) Columna cuadrangular …… Xónica: propia da orde xónica.
(6) Tira de tecido con flores e follas, en forma de onda ou de coroa, que se usa de adorno.
(7) Peza horizontal, xeralmente de pedra ou madeira, que limita pola parte superior o oco dunha porta ou ventá.
(8) A clave é a doela central dun arco ou unha bóveda. Adoita ser de maiores dimensións que as demais doelas, e a miúdo está decorada, pero non por razóns funcionais senón estéticas.
(9) Elemento arquitectónico tallado, que sobresae dun plano vertical para soster un balcón, unha cornixa etc.
(10) Espazo baleiro ou desocupado, en especial o lugar da parede onde se abre.
(11) As cédulas persoais foron creadas por decreto de 26 de xuño de 1874. Estaban suxeitas ao pago do imposto todos os españois e estranxeiros residentes en España maiores de 14 anos, con algunhas excepcións, tales como pobres, relixiosas, etc. Expedíanse en branco, como o papel selado e os veciños debían compralas e presentalas aos Alcaldes para que as cubriran e autorizaran.
O imposto de células persoais crearse en 1854, baixo o nome de “cédulas de vecindad”, para obrigar aos habitantes a proverse dun documento de identidade tras a desaparición dos anteriores pasaportes para o interior, (tipo documental que debían presentar os viaxeiros e veciños para trasladarse pola península). Non obstante, o seu carácter era principalmente recadador e por elo este imposto foi moi impopular.
O imposto foi variando ao longo da súa vida: en 1870 (co nome de “cédulas de empadronamiento”) asentouse realmente como imposto, aínda que conservando o seu carácter de documento de identidade, mediante a Lei de presupostos do 1 de xuño, e se formalizou o pago creando tres tipos de células, cada unha cun prezo que ía en función do número de habitantes.
En 1873 o imposto foi suprimido durante un efémero período: desde o 6 de agosto ata o 20 de setembro. Volveu entón a imporse con importantes variacións, que serían formalizadas, posteriormente, mediante o orzamento de xuño 1874, pasando a chamarse xa imposto de células persoais. O gravame afectaba agora no só aos cabezas de familia, senón a todos os residentes en España maiores de 14 anos. As clases de células continuaron variando e ampliándose desde o seu inicio ata a súa extinción, ata o punto que chegou a haber máis de 16 clases, chegando a existir células de máis de 25000 pesetas. (Información complementaria á publicada na nota nº 12 da “Casa para Francisco Solleiro”)
(12) Ningún dos dous proxectos (Mercado cuberto e Peixería), do arquitecto municipal Justino Flórez LLamas, chegarían a realizarse
(13) Con motivo dun violento incendio ocorrido tres días antes, entre o número 4 da rúa Cruz Verde e 9, da rúa Pracer. O lume comezara nun taller de carpintería instalado no andar baixo, propagándose rapidamente a varias casas veciñas. O edificio devorado polas chamas estaba ocupado, no principal polas orfas de Ignacio Rivera e o segundo non estaba alugado. A carpintería pertencía ao señor Pinilla, e nela vivía coa súa Familia. A nova concluía así: «Todos estos vecinos no han salvado nada».
(14) Francisco Monrroy, empregado do ferrocarril de Ourense a Vigo, falecera por unha caída do viaduto de Redondela.
(15) «Fue revolucionario, se batió en las barricadas en las que predicó la libertad y luchó fieramente en su juventud por la democracia. No es hidalgo en la hora de la muerte llevar al sepulcro abierto coronas de espinas que cubran la frente helada del cadáver. Becerra padeció el mal de su tiempo. Como la mayor parte de los hombres de la gloriosa revolución de setiembre, renunció, por gozar de la victoria, a la virtud de la consecuencia. Sirvió a la revolución, a la dinastía de Saboya, al la República y después a los Borbones. Es la hora de los grandes Juicios; pero no somos nosotros su brazo ejecutor. Perdonémosle el pecado de haver [sic] servido a los Borbones, recordando que antes lucho con las armas en la mano contra ellos y por la libertad. Este é o retrato que, o día da súa morte, traza o xornal “El Telegrama”  Diario de la Tarde Imparcial de Noticias. .- Ano: XX; Nº: 874; Páx. 1; Decembro, 20 de 1896.
Imaxes. A maior parte son fotografías de Fernanda Padín Ogando. Outras: Francisco Giner de los Ríos entre Ricardo Rubio e Bartolomé Cossío (Fundación Giner de los Ríos) – Foto de Blasco Ibañez vestido co “rayadillo”. Tomada do libro: El desastre en sus textos. La crisis del 98 vista por los escritores coetáneos; de Julio Rodríguez Puértolas Edición Akal 1999 – Ibidem: Ilustración «Sólo los que no tenían 300 duros (La campana de Gracia) – Fotos de documentos pertecentes ao Arquivo Municipal de Vigo – O resto das imaxes extraídas de publicacións da época.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

 1. ARQUIVO E HEMEROTECA MUNICIPAL DE VIGO. Expediente: En construcción casa en la esquina de Príncipe y Ramal, propiedad de D. Bernardo Rodríguez López- I.P.: Genaro de la Fuente y Domínguez (819/1883). Comeza o 20 de xaneiro de 1884.
 2. MARTA FILGUEIRA. Eclecticismo, arquitectura y ciudad en Galicia (La obra de Sesmero en Vigo). Vigo: Instituto de Estudios Vigueses. 2014. I.S.B.N.:978-84-89599-55-0.
 3. JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS. El Rebaño Gris de Vicente Blasco Ibañez. El Desastre en sus Textos. La crisis del 98 vista por los escritores coetáneos. Edición Akal 1999. ISBN: 84-460-1047-X
 4. RICARDO PÉREZ Y VERDES. Manuel Becerra, de barricadista a ministro (onde se recolle o retrato que del traza o xornal “El Telegrama”). CROA (Boletín da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga), nº6-1996.
 5. VÁQUEZ GIL, LALO/GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, X. MIGUEL. Os alcaldes e os concellos de Vigo. Os alcaldes do XIX. Páx. 56. Ediciones Cardeñoso /978-84-87379-70-3/.
 6. JAVIER Mª SADA. Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes. Primera edición: diciembre de 2002. ALBERNIA, S.L. Irún. ISBN: 84-95589-55-9.
 7. El carnaval de 1900 en San Sebastián / [E.G.]. Euskal-Erria : revista bascongada San Sebastián T. 42 (1o sem. 1900), p. 230-239 (KM)178876.
 8. Diccionario de Arquitectura y Construcción. Definiciones y traducciones. Definición de hierro forjado. [consultado 20 xaneiro 2017] – Disponible en Internet: http://www.parro.com.ar/definicion-de-hierro+dulce.
 9. FARO DE VIGO: Año XXIX. Nº 3.393. (Domingo 1 de maio de 1881). Candidaturas municipais.- Año XXIX. Nº 3.396. (Domingo 5 de maio de 1881). Resultados das candidaturas municipais.- Año XXIX. Nº 3.473. (Mércores 29 de xuño de 1881). Publicación na Gaceta do nomeamento de alcalde da cidade.-
 10. (Venres 22 de maio de 1908) EL NORTE DE GALICIA. Lugo. Entrega por parte «de la casa de los Hilos de Antonio Conde de 200 pesetas que envío de San Sebastián el ex alcalde Jacobo Domínguez al presidente del Orfeón de La Oliva.
 11.  (12 de decembro de 1883). GACETA DE GALICIA. Santiago. Publicando aviso do concello asinado polo alcalde Jacobo Domínguez polo que se anuncia a: Aprobación das bases para a contratación do empréstito autorizado por Real Orde de 3 de abril de 1883.
 12.  LEI ELECTORAL (20 de agosto de 1870).  Comprende todo o relativo a eleccións a concellos, deputacións provinciais e deputados a Cortes. Decretada e sancionada pola “Cortes Constituyentes de la Nación española”.  Don Francisco Serrano y Dominguez, Regente del Reino y Francisco Romero Robledo, ministro de Gobernación.
Publicado en Casas de Vigo | Etiquetado , , , , , , , , | Deixar un comentario