Referéndum en Catalunya (Cartas cruzadas)

Cartas cruzadas no diario Público de Pau Llonch, Alberto Garzón e Josep Maria Antentas en torno ao referéndum do 1 de octubro en Catalunya

(Extraído de Viento Sur)

Advertisements
Publicado en As alleas | Etiquetado | Deixar un comentario

Casa Ledo

Rúa do Pracer (1) nº 5, no inicio do expediente de reconstrución; rúa Abeleira Menéndez nº 1 e Porta do Sol nº 12, na actualidade, son datos de localización dá casa Ledo; edificio cuxo proceso de reconstrución(2) resultou abondo revesgado, tanto do punto de vista arquitectónico como do curso seguido para a obtención da súa licenza. O busilis de tanta complexidade proviña do derrubo da muralla de Vigo, aprobada en 1861 para permitir a expansión da cidade, pero que ocasionou unha importante remodelación no entorno Porta do Sol(3) .

“Fonte de Neptuno”. Actualmente nos xardíns do Pazo Quiñones de León

A apertura dunha importante nova vía de comunicación, chamada inicialmente “Travesía de Vigo”, e rapidamente rebautizada co nome de “Rúa Elduayen”, provocou o derribo de moitas edificacións residenciais, da fonte de Neptuno(4), da capela da Misericordia(5), e a desaparición das pequenas rúas de “Antequera” (xunto á Praza da Princesa) e a da “Soledad”. A rúa Elduayen, trazada sobre a rúa Sombrereros, da que só quedaría o pequeno retallo do inicio da praza da Constitución, remataríase no ano 1890, consolidándose así o cambio na morfoloxía urbanística dá Porta do Sol.

Os trámites para conseguir reformar a casa Ledo, a fin de acomodala á situación urbanística derivada da apertura da Travesía de Vigo, descorreron entre 1888 e 1893. Un Vigo, onde a pesar da tinta que se gastaba para reivindicar e loar o alíxero ferrocarril,  dispuña dunha nutrida rede de comunicacións por estrada, mediante vehículos de tracción animal que saían, «con ruidoso y alegre campanilleo» a diario da cidade: El Invencible n.º 3, de Ponteareas a Vigo; El Recreo n.º 1 e El País n.º 12 de Vigo a Porriño, Mondariz, Tui e Salvaterra; La Flor n.º 2 de Vigo a Ponteareas e Salvaterra; Ferro-carrilana mixta n.º 7 e Volador de Vigo, da Porta do Sol á estación férrea; El Veloz de Vigo n.º 4, a Baiona e Tui; etc, etc. (La Ciudad y los Días. Calendario Histórico de Vigo. Xosé María Álvarez Blázquez). Un Vigo, aínda na penumbra (a luz eléctrica pública non chegaría ata 1896), e que acudía á iluminación á veneciana, para alegrar festexos e celebracións organizados polas numerosas sociedades recreativas, seguía avanzando na modernización.

En 1889 instalarase o primeiro teléfono na vivenda de Antonio López de Neira; uns ano antes, por iniciativa de José Barreras, erixíanse ás primeiras fábricas de xeo de España para o subministro aos vapores de pesca e vagóns de ferrocarril. En 1891, o tráfico portuario comercial recibía un impulso importante co inicio da construción do molle de ferro, e, un ano despois iniciábanse as obras da Avenida de Cánovas del Castillo; vía que, bordeando a baluarte de A Laxe, comunicaría o porto pesqueiro do Berbés co porto comercial do Areal.

Cabeceira La Oliva

No mesmo período temporal, outros acontecementos conmovían a vida da cidade: en 1884 falecía Alejandro Chao, fundador, xunto a Juan Campañel e José Ramón Barreiro do periódico liberal “La Oliva”; nese mesmo ano, finaba en Vigo, Concepción Arenal, escritora progresista de ideas liberais e pioneira do feminismo en España. Pouco antes, en 1888, José Policarpo Sanz Soto, un dos máis significados mecenas coa cidade de Vigo, fenecía en París; quen, nun exercicio extremo de altruísmo doaría 346.026,16 pesos ouro para que, á morte da súa muller Irene Ceballos se dispuxera deles para á construción dun Instituto de ensinanza público e gratuíto (o actual Instituto Santa Irene); e legaba ademais unha cantidade aproximada de cen mil pesos para a construción dun hospital de caridade.

A tramitación da licenza de obra

É nesta conxuntura cando o 22 de maio de 1888, o promotor da vivenda, Domingo Ledo Villa, veciño da cidade e provisto dá cédula persoal nº 5.772 dirixíase ao Gobernador civil da provincia de Pontevedra expoñendo o que a continuación se transcribe: «Que es dueño de la casa nº 5 de la calle del Placer y 6 de la Soledad por adquisición a los herederos de D. Francisco Mires, lindantes con las que a los mismos se les ha expropiado para las obras de la Travesía, y teniendo deliberado emprender la edificación de la pensada casa, le es necesario adquirir la parcela sobrante de la que expropio como colindante, y a fin de emplazar la fachada a la linea de dicha travesía».

No mesmo día 22, á vista do desexo de Domingo Ledo de conseguir a adxudicación da parcela pretendida, o daquela alcalde de Vigo Primitivo Blein, diríxese ao Gobernador provincial nos seguintes termos: «Esta Alcaldía á la vista de tal pretensión se permite rogar a V.S.I. se deje en suspenso la adjudicación de la parcela que se pretende, hasta tanto esta Municipalidad no conozca por completo el Proyecto de la Travesía, las alineaciones y rasantes para los fines expuestos en mi comunicación de ayer, número 627, dirigida a VS.I. por análoga pretensión de Doña Amelia Llorente Posada».

Plano da parcela que adquire.

Non sería ata o 24 de febreiro de 1893, cinco anos despois do inicio das xestións cando, en sesión celebrada nese día, o concello acorda que, «resuelta definitivamente la linea de las edificaciones en la calle de la Soledad, al desaparecer esta y el muro que la sostiene, no halla inconveniente alguno en que Don Domingo Ledo Villa reedifique la casa de su pertenencia en el encuentro de la calle Placer, con la travesía, sujetándose á las condiciones (6) impuestas por la Jefatura de Ingenieros» e, facéndolle saber ao solicitante, que podía proceder á produción do plano, memoria descritiva e orzamento da construción do proxecto. O oficio que recollía este acordo corporativo viña asinado por Enrique Huerta (7)

Entre maio de 1888 e marzo de 1893, abondaron as vicisitudes. A importante reforma urbana non só presentou problemas técnicos, como a superación do grande desnivel existente entre as rúas “Placer” e “Soledad” coa da Travesía; ou a determinación das aliñacións e rasante da nova rúa; houbo ademais que ir salvando as demandas e desconformidades presentadas polos veciños afectados co derribo das súas casas: Lucas Moyano Bravo, Santiago Cao Rodríguez, Manuel Martínez, Enrique Rodríguez e Antonia Caballero, propietarias dos edificios 8 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 da rúa de “La Soledad” e o mesmo Domingo Ledo Villa, foron exemplos expresivos da presentación de reclamacións. Algunha destas instancias presentadas ao alcalde da cidade constan no expediente acumulado no Arquivo Municipal vigués. Entre as persoas expropiadas achábanse nomes eminentes da colectividade local, como é o caso de, Teófilo Llorente, Manuel Olivié e Nicolás Taboada Leal.

Unha vez salvados os inconvenientes propios dunha xestión tan complexa os propósitos do demandante víronse por fin satisfeitos. O día 9 de marzo de 1893 e despois de tan longo período dilatorio, Domingo Ledo puido presentar no concello a memoria descritiva do proxecto de modificación e reforma dá súa casa nº 5 da rúa Pracer, que fora redactado por Jenaro de la Fuente.

A continuación sinálanse algunhas das necesarias actuacións referidas na memoria en relación cos inconvenientes derivados do desnivel existente entre os extremos da nova fachada a rúa de Elduayen, e da diferenza de cota entre o baixo da rúa Pracer e a mesma Elduayen. Jenaro de la Fuente, o autor do proxecto de remodelación da casa, concretaba así estas intervencións:

      -«ha de efectuarse de nueva planta la fachada a esta vía (Elduayen) así como las vueltas a las otras calles de la Bajada a la Fuente y Placer, tomando como tipo para el enlace a ambos lados el frente recto o meseta de la rampa de enlace del Placer con la Travesía»
       -«Las dos fachadas actuales como de esmerada fábrica que son se conservan adicionando á lo largo de la del Placer la cantidad suficiente a enlazar con el chaflán o frente de rampa, y a ambas dotándolas de un tercer piso que sirve de ático a la nueva por la de Elduayen»
      -«Lo preferente del sitio hace que se procure poner el bajo todo en un nivel, para lo cual no es pequeño inconveniente la forzada pendiente de la rasante; y a este propósito se procura el vano central a cero con la rasante de referencia con peldaños en subida los dos adyacentes hacia el Naciente en bajada los del Poniente siendo vanos de ventana los de los extremos»
      -«Como es fuerza derribar el actual frontón de la fuente de Neptuno, y sustituir y regularizar la subida por aquel sitio suponemos que a una altura aproximada a la indicada existirá una meseta intermedia, según el estudio hecho por el Sr. Arquitecto Municipal (Manuel Felipe Quintana(8) ) y que recordamos haber visto, antes de las inmotivadas y contraproducentes proporciones que se dio a la rasante de la calle de la Soledad y cuya solución los propietarios indicaron con tan buena fe como oportunidad»

A memoria completábase co resumo detallado do Orzamento xeral que ascendía a un total de vinte seis mil trescentas setenta pesetas onde a obra de cantería a carpintería e a albanelería representaban as partidas máis importantes coas cantidades, 8560,00, 7952,80 e 5026,30 pesetas, respectivamente.

O 8 de abril, nun oficio asinado por Enrique Huerta, o secretario do concello daba conta de que Domingo Ledo y Villa ingresara a cantidade de de cincocentas setenta pesetas polo arbitrio do dous por cento sobre o orzamento de vinte e seis mil trescentas setenta pesetas relativos á reedificación da súa casa número 5 da “calle del Placer”. Co cumprimento desta derradeira condición poñíase fin ao longo proceso de trámites e litixios, e xa que logo, podíase facer efectivo o inicio das actividades construtivas axustadas a licenza concedida o vinte e catro de marzo último.

O xornal El Eco de Galicia, editado en Lugo entre 1872 e 1898 baixo o subtítulo “Periódico Político”, o 1 de abril de 1893, publicaba  unha nova en relación co inicio das obras de reconstrución do edificio que ía abondar en novos avatares. Referíase a a un accidente acontecido no primeiro día dos traballos de derribo da casa de Domingo Ledo. O cronista relataba así o suceso:

            Esta mañana, a las diez, ocurrió un sensible accidente en la casa de D. Domingo Ledo, de la calle de la Soledad que ayer comenzaron a derribar.
El maestro de la obra D. José Casal se cayó desde el segundo piso por la parte interior del edificio, produciéndose una intensa conmoción cerebral y algunas lesiones de importancia.
Dado parte del hecho al juzgado, presentose seguidamente el Sr. Pimentel con el médico de la Administración de Justicia Sr. Fernández Dios, quien reconoció al herido, recibiendo el juez declaración á los obreros que allí trabajaban.
El Sr. Casal fue conducido en una camilla á su domicilio de la calle Romil. Está casado, de 30 años de edad y tiene cuatro hijos.
En el lugar de la ocurrencia se presentaron también el inspector de vigilancia señor Estevez y el jefe de los municipales señor Serret, con algunos guardias, que impedían la entrada en la casa al sinnúmero de gentes que acudieron a enterarse del suceso». Días despois, e como resultado das mancaduras producidas, o mestre canteiro acabaría falecendo.

Domingo Ledo Villa

Poucas son as referencias atopadas na prensa e outras publicacións sobre Domingo Ledo Vila; sábese, que era veciño, propietario e do comercio da cidade de Vigo, e que, no ano 1892 (así consta na solicitude de liña e rasante presentada diante do alcalde da cidade o 2 de decembro dese ano) dispoñía da cédula persoal de oitava clase número 2564. As cédulas persoais eran documentos de imposición fiscal que a a partir de 1874 substituirán ás cédulas de veciñanza (desde 1845 ata 1870), e ás posteriores de empadroamento, vixentes ata 1884. A instrución de 27 de maio de 1884, clasificaba ás cédulas persoais en once clases. A recepción dunha cédula da clase primeira supoñía ter que pagar cen pesetas ao ano, mentres que os posuidores dunha cédula de clase 11ª pagaban tan só cincuenta céntimos. Debían recibir as cédulas persoais de 1ª clase todas as persoas que pagaban máis de 5000 pesetas anuais en concepto de contribución directa, mentres que a 11ª clase estaba destinada a xornaleiros e serventes. Entre ambas cantidades situábanse as tarifas das demais clases de cédulas sempre en relación coa montante total pagado polo contribuínte en comparación ás restantes contribucións. A oitava clase da cédula persoal que mostraba Domingo Ledo Villa, non o situaba na elite económica da burguesía viguesa, o cal, tendo en conta a importancia da obra emprendida, denotaba, polo menos a falta de rigor impositivo deste tipo de recurso de imposición fiscal.

Outra información sobre Domingo Ledo, encontrada no diario de Pontevedra «La Correspondencia, relacionábao coa «Lista de Jurados»; lista dos individuos que designados a chou, deberían ser sorteados para formar parte dos tribunais do xurado que exercerían nas causas que haberían de verse no terceiro cuadrimestre do ano 1900 no partido de Vigo. A lei do xurado, estivo vixente desde xaneiro de 1889 ata 1936, todo un récord na historia constitucional española. Este sistema de xurado fora considerado clasista porque na súa composición, dábase intervención ás seis maiores contribuíntes municipais, ao cura párroco e ao mestre de maior antigüidade. Domingo Ledo formaba parte da relación de cidadáns que sabían ler e escribir, e que se agrupaban na «Lista de Cabezas de Familia», a que, xunto á chamada «Lista de Capacidades» (composta por persoas con título académico ou que desenvolveran algún cargo público), servían para constituír os xurados que se encargaban de formular o veredicto que logo pasaba a un tribunal de dereito que se encargaba de aplicar a lexislación ao fallo emitido.

Outra contribución ao desenvolvemento da vida municipal foi a participación, como destacado contribuínte do seu distrito, nas «Juntas Municipales de Asociados». El Noticiero de Vigo o 25 de febreiro de 1905, notificaba a súa elección como membro deste organismo. As «Juntas Municipales de Asociados» a partir da Lei Municipal, de 4 de octubro de 1877, constituíanse para a aprobación dos orzamentos, o control das contas municipais e a creación de arbitrios; e estaba integrada por un número igual de concelleiros e asociados. Os cargos dos vocais asociados era anual e eran elixidos por sorteo entre os contribuíntes do distrito. O Real Decreto-lei, de 8 de marzo de 1924, aprobando o Estatuto Municipal, eliminou as Xuntas Municipais e constituíu como organismos municipais o «Ayuntamiento Pleno» e a Comisión Municipal Permanente.

A nova dá súa morte foi outro causa, penosa nesta ocasión, de aparición na prensa. O xornal «El Diario de Pontevedra» de 7 de maio de 1918, incluía na sección “los que mueren” a seguinte, e moi lacónica, información do seu falecemento: «En Vigo el antiguo comerciante D. Domingo Ledo Villa».

Características do edificio

Do inmoble orixinalmente existente mantéñense as fachadas laterais. Coa reforma, Jenaro de la Fuente deseñou unha nova fronte cara a rúa Elduayen, labrada en cantaría fina, a que, para axustarse ás novas aliñacións, conformou en dous planos con direccións diferentes. Foi proxectada nun momento no que a adiñeirada burguesía viguesa comezaba a demandar edificacións que salientaran a súa destacada posición económica e social na colectividade. Neste sentido, as fachadas que daban ás vías principais eran obxecto dun tratamento preferente, e en moitos casos, as iniciais do dono gravábanse en lugar destacado (nesta ocasión, no friso situado no frontón do van de acceso principal), e as casas coñecíanse polo nome do propietario (Casa Ledo).

Iniciais de Domingo Ledo no frontón do acceso principal.

A fachada verticalmente está dividida en tres corpos; o central lixeiramente adiantado, áchase enmarcado por pilastras almofadadas. A ornamentación, diferenciada en cada un dos andares como é característico nesta etapa, céntrase no sobrelinteis dos vans do corpo central e no tratamento dás ménsulas que sustenta os amplos balcóns corridos, que tanto remarcan a horizontalidade do edificio. No andar baixo, de paramentos almofadados, destaca a composición central de pilastras co seu correspondente frontón rematado con acroterios situadas no vértice e esquinas inferiores.

REFERENCIAS

(1) Calle en la histórica parroquia de Vigo, sale del cruce de la Rúa de Abeleira Menéndez con el Paseo de Granada y lleva a la Ronda de Don Bosco, cruce con la Rúa de Enrique Blein Budiño. Es una de las calles más antiguas de Vigo, ya consta en 1543, aunque la calle actual es solo un trozo de lo que fue, dado que empezaba en lo que es hoy la Praza da Constitución, y se perdía por la zona de Areosa, en un tramo llamado antaño “Rúa do Pracer de Afora” ya desaparecido. La Rúa de Abeleira Menéndez fue hasta su nombramiento, parte de esta calle. Toma el nombre de que el paseo por esta calle era placentero, en el sentido de que estaba rodeada de árboles y era un lugar agradable. (Información tomada de “los nombres de las calles de Vigo”. Daniel Antomil Pérez.)
(2) A edificación pode encadrarse na etapa coñecida como Eclecticismo Pleno. Naquela época era frecuente que, a fin de agrandar o prestixio persoal, os edificios foran coñecidas polo nome do seu propietario, levando moitas delas como símbolo as iniciais gravadas nos elementos graníticos de coroación das fachadas, neste caso, aparecen no frontón da porta de acceso principal ao edificio. A unidade do inmoble quedou alterada co engadido posterior dun sexto andar, que rompeu a súa harmonía arquitectónica.
(3) Unha das portas que permitían o acceso ao interior do recinto amurallado.
(4) A fonte de Neptuno encontrábase na Porta do Sol xusto fronte da denominada “fuente del Angelote” na praza da Princesa. A primeira referencia da súa existencia céntrase a principios do século XVII durante o reinado de Felipe III e IV. En 1809 foi cegada temporalmente co fin de obstaculizar o máis posible a estancia dos franceses na cidade durante a Guerra da independencia. O derribo da muralla de Vigo e as correspondentes obras ditas obras de expansión afectarán á fonte co seu derribo. Estaba composta dunha grande escultura de Neptuno así como un escudo de Vigo. Medía cerca de tres metros e medio e tiña tres canos e un pío bebedeiro, terminando nun lavadoiro. En 1986, despois de realizada unha restauración, emprazouse no xardín inglés do Pazo de Castrelos (lugar onde, grazas a iniciativa de Manuel Olivié -o daquela secretario do concello-, permaneceu desde que foi retirada da Porta do Sol. A placa conmemorativa labrada en pedra, que, en 1795, engadiuse ao conxunto dá fonte; hogano pódese ver no paseo dos escudos heráldicos, no mesmo pazo de Castrelos.
(5) A súa antigüidade non está clara; José de Santiago, no seu volume «Historia de Vigo y su comarca», afirma que «la había visto citada en documentos de 1450», aínda que non refería a fonte. Segundo conta José Espinosa Rodríguez (cronista oficial da cidade de Vigo desde 1937 ata a súa morte producida no mes de decembro de 1966), no seu libro «Tierra de Fragoso»: a Igrexa da Misericordia estaba situada na actualmente chamada praza de Argüelles (antes praza dá “Yerba”); tiña unha fachada de cinco o seis metros rematada cunha espadana e contaba cun tellado a dúas augas.
No ano 1815, a capela da Misericordia acolleu o culto relixioso que a igrexa da Colexiata tivo que deixar de dar debido ou derrube dá bóveda da súa capela maior. A explosión da polvoreira do Castelo de San Sebastián, producido cando se estaba celebrando un acto relixioso en conmemoración da festa da Reconquista, foi a causa do esboroamento. Este suceso, deu o golpe definitivo ao edificio, que se encontraba xa en práctica ruína. Logo de correspondente petición a S.M.; e de conseguirse o financiamento das obras, a través da recadación a concesión de determinados arbitrios (o antigo imposto sobre o sal, o sobrante do Erario municipal en cada exercicio; os tres reais, en arroba de lino que se viñan recadando na aduana, destinados á construción de camiños; un real que tiña que pagar cada cabalería que saía da vila; … etc); o Rei, accede á proposta da construción du novo templo da Colexiata; e, no 25 de xuño de 1816, profesionalmente e con toda solemnidade foi conducida a primeira pedra do ansiado templo, ata a área do templo.
A maior abastanza, para conseguir a construción do templo, esgrimíronse argumentos (carecía de pila bautismal, as súas pequena dimensións, a falta de campá, etc, etc), relativos á falta de condicións da capela da Misericordia. (Construción de la nueva Colegiata, por Bremón Sánchez, del Archivo Municipal. Artigo publicado no xornal Martin Codax).
(6) Entre as trece condicións á que debería suxeitarse a construción, redactadas polo enxeñeiro encargado Alejandro Cerdá Moróder, recóllese a continuación unha escolma, que permitirá á persoa lectora achegarse as preocupacións e necesidades que naquel momento as autoridades administrativas priorizaban na obtención de espazos urbanos de convivencia:
-El solicitante deberá construir en terreno de su propiedad y sin perjuicio de tercero. -Se establecerá la fachada paralela a la arista del paseo y distará tres metros por lo menos de esta.
-En las fachadas no puede haber balcón ni cuerpo alguno que sobresalga de ella mas de cuarenta centímetros y solo en el caso en que la linea que se establezca diste tres o mas metros del paseo, podrá darse a los balcones mayor vuelo.
-El solicitante tomará las disposiciones necesarias para que las aguas del edificio, no viertan directamente sobre el afirmado, paseo y cuneta de la carretera.
-En todo el largo de la fachada y antes de proceder a la construcción del tejado se cubrirá la cuneta con buenas losas de sillería sentadas sobre muretes de manpostería con mortero.
-Cuando haya necesidad de construir un paso para carruajes, en ningún caso podrá ser de una longitud mayor de tres metros, se colocarán las losas que han de cubrir la cuneta a la altura de la arista exterior del paseo, debiendo enlazar los planos que, en la acera y en ese paseo resulten a niveles distintos, por otros dos que tengan una pendiente de un tercio en el sentido del eje de la carretera.
-Durante la construcción no podrá el solicitante depositar materiales en el firme, paseo, cunetas y taludes de la carretera, ni obstruir el tránsito público con los medios de transporte, quedando responsable á la reparación de cualquier daño que con motivo de las obras, se origine en la carretera. -Antes de empezar las obras se presentará la correspondiente licencia á uno de los empleados de la carretera, caducando de hecho, si no se dan principio á ellas en el término de un año, a contar de la fecha de la misma.
-Si se presenta alguna circunstancia especial no prevista en las condiciones que preceden, se suspenderá instantáneamente la construcción y por el empleado encargado de la carretera se consultará el caso con el Ingeniero para que dicte las nuevas condiciones necesarias.
(7)Enrique Huerta era o secretario do concello durante o periodo de obtención da licenza municipal de construción da edificación, iniciado o 22 de maio de 1888. Durante ese prolongado período, a autorización concedeuse o 24 de marzo de 1893, desempeñaron a alcaldía: Primitivo Blein (15 de xaneiro de 1888 ata o 1 de decembro de 1889), Norberto Velázquez Barrio (do 1 de decembro de 1888 ao 22 de setembro de 1890), Joaquín Yañez Rodríguez (do 1 de outubro de 1890 ao 4 de setembro de 1892), accidentalmente, e debido ao falecemento de Joaquín Yañez, no período final dá concesión, ocupou a alcaldía Manuel Domínguez González, a quen sucederían, Feancisco Molíns Pascual e Lorenzo del Río.
“El Regional: Diario de Lugo”, de 24 de outubro de 1901, na sección “Los que mueren”, informaba do pasamento de “Enrique Huerta de Moría, secretario del ayuntamiento de Vigo”.
El eco de Galicia: órgano de los gallegos residentes en las Repúblicas Sud-Americanas no Num. 353 10 de agosto de 1901, con motivo do finamento de Enriqueta Huerta Rodríguez, referíase ao seu pai como “archivero del Municipio”. Enriqueta, a súa filla, era a esposa de José Torres Creo, profesor de piano e organísta da Colexiata.
(8) Manuel Felipe Quintana Ochaita, arquitecto titulado pola Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, naceu en Madrid o 26 de maio de 1842 e finou en Vigo a consecuencia dun ataque de apoplexía, o 20 de xaneiro de 1911. En 1886 trasladouse a Vigo, para ostentar o cargo de arquitecto municipal. Foi tamén o arquitecto da diocese de Tuy. Son obras súas a Casa para Francisco Solleiro (1891) no n.º 21 da rúa Policarpo Sanz (esquina Velázquez Moreno), a Igrexa de Santiago de Vigo (1896-1907) na avenida de García Barbón, a Casa de Estanislao Durán (1901) na rúa do Príncipe esquina Velázquez Moreno e a igrexa e asilo das Irmás dos Anciáns Desamparados (1892-1910) na rúa de Pi i Margall, todas elas na cidade de Vigo; e a igrexa de Santa María (1909) no Porriño. A hemeroteca recolle algúns momentos amargos relacionados coa súa vida profesional, así, o diario de Lugo “El Regional” de 20 de outubro de 1889 daba a coñecer a suspensión de emprego e soldo do Arquitecto municipal: “El alcalde de Vigo, que hace algunos días ha suspendido de empleo y sueldo al Arquitecto de aquella ciudad D. Manuel Felipe Quintana, en vista de su morosidad en los trabajos que se le encomiendan por la corporación municipal, propuso á este su separación definitiva habiéndose así acordado en sesión última”. O 19 de xuño de 1907, o mesmo periódico, recollía os acordos tomados pola asemblea de arquitectos de Galica reunidos no seu “Congreso Regional” celebrado os días 15, 16 e 17 na cidade da Coruña, amosándose como a primeira das decisións tomadas a seguinte: “La expulsión del arquitecto municipal de Vigo D. Manuel Felipe Quintana de dicha Asociación”.
O diario vigués “El Noticiero de Vigo” de 23 de xaneiro de 1911, na sección LOS QUE MUEREN, tres días despois do seu falecemento, daba conta do traslado do cadaleito nos seguintes termos:
«En la tarde del sábado fue conducido al cementerio el cadaver del que fué arquitecto municipal de Vigo D. Manuel Felipe Quintana. Recogían las cintas del féretro el ingeniero D. Eduardo Cabello, el médico de la Armada Sr. Artime, el director de telégrafos señor Váquez y el cajero del Banco Sr. Montenegro. El duelo lo formaban los párrocos D. Faustino Ande y D. Argimiro Martinez, el alcalde don Manuel Diego Santos, el coronel de Ingenieros D. Felix Casuso, D. Rafael Pérez Sala y D. Enrique Curbera. A la familia del finado le reiteramos nuestro pésame.»

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

 1. ARQUIVO E HEMEROTECA MUNICIPAL DE VIGO. Expediente: casa de D. Domingo Ledo Villa. Na rúa Pracer nº 5; Abeleira Menéndez nº 1; Porta dos Sol nº 12- Arquitecto: Jenaro de la Fuente (22 de mayo de 1888).
 2. CARLOS CAAMAÑO. Hemeroteca ABC de 01/11/1917. La clase media. Impuestos y arbítrios (páxina 4). http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1917/11/01/004.html
 3. VÁQUEZ GIL, LALO/GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, X. MIGUEL. Os alcaldes e os concellos de Vigo. Os alcaldes do XIX. Páx. 57, 58 e 59. Ediciones Cardeñoso /978-84-87379-70-3/.
 4. FLÓREZ ENRIQUE, 1702-1773. Continuación de las memorias de la Santa Iglesia de Tuy y colección de los chronicones pequeños publicados, e inéditos, de la Historia de España [234]. 2ª Edición, publicada en Madrid: en la Oficina de la Viuda e Hijo de Marín, 1799. Tomado de Galiciana
 5. FERNANDO. Obispo de Tui. A nuestros amados en el Señor El Excmo. Ayuntamiento y fieles de la ciudad de Vigo. Boletín Eclesiastico de Obispado de Tuy. Ano XXIX. Nº 766 de 28 de xaneiro de 1888.
 6. LOS QUE MUEREN. El Noticiero de Vigo” de 23 de xaneiro de 1911,
 7. MANUEL FELIPE QUINTANA SUSPENDIDO DE EMPLEO Y SUELDO. El regional: diario de Lugo: Num. 2076 (20/10/1889)
 8. EL CONGRESO REGIONAL DE ARQUITECTOS. El regional: diario de Lugo: Num. 8156 (19/06/1907)
 9. LOS QUE MUEREN. El Noticiero de Vigo: diario independiente de la mañana: Num. 10831 (23/01/1911)
Publicado en Casas de Vigo | Etiquetado , , , , , | Deixar un comentario

En defensa de Venezuela

Para a lectura do artigo de Boaventura  de Sousa Santos premer na imaxe:

Publicado en As alleas | Deixar un comentario

Por que nos convén estudar a revolución rusa?

Per què ens convé estudiar la Revolució Russa?, é o título da conferencia pronunciada por Josep Fontana i Lázaro no acto de presentación dá Comissió del centenari de la Revolució Russa, celebrado o 28 de febreiro de 2015. O texto foi recentemente publicado na revista Sin Permiso.

Para ler o artigo premer sobre a figura.

Publicado en As alleas | Etiquetado , , | Deixar un comentario

Casa para Benito Gómez González (Gran Hotel Universal)

Hotel Universal na actualidade (Foto de Fernanda Padín)

Publicado en “El Lucense, diario católico de la tarde” (11.07.1892)

Anuncio reproducido nalgúns dos xornais que se publicaban na época. Era o comezo da andaina do Hotel Universal, cando o edificio ocupaba só a parte oeste, a que da cara a rúa Carral e a fronte á rúa “El Muelle”. O resto da casa (parte da fachada, e a lateral á rúa García Olloqui), completaríase seguindo o mesmo esquema construtivo, no ano 1904(1). O letreiro, Hotel y Restaurante Universal, que adornaba a fachada do establecemento desde 1890, lucía no pintoresco anfiteatro que semellaba o Vigo edificado na aba do monte do Castro, dando a benvida a todas as persoas que desembarcaban na cidade.

Era alcalde do concello no momento da solicitude da licenza Primitivo Blein Costas, quen, con Eduardo Iglesias Aniño (a quen substituíu na alcaldía en xaneiro de 1888) e Angel Urzaiz, os dous dirixentes do partido liberal na cidade, colaborou na vitoria, conseguida por primeira vez no ano 1881, sobre o partido conservador de Manuel Bárcena, López de Neira e José Elduayen Gorriti.

Primitivo Blein, naceu no ano 1840 e faleceu en Vigo en 1900. Emigrou á América e volveu rico e viúvo dunha crioula. En Vigo estableceuse cun almacén de ferretería. En palabras do cronista da cidade daquela época, Nicolás Taboada Fernández: era un home intelixente e de elevado criterio. Como alcalde promoveu entre outras cousas necesarias o proxecto ambicioso de abastecemento de auga, dó que a cidade se encontraba moi necesitada.

Nese Vigo; onde, en cumprimento dun acordo municipal unánime de xuño de 1887, os “guardias munipales” abandonaran o uso las pistolas e patrullaban con sable; onde, as demandadas infraestruturas comezaban a plasmarse en realidades(2); e onde, o filántropo José Policarpo Sanz,  legaba ao pobo vigués a case totalidade dos seus bens que ascendían a preto de 350.000 pesos de ouro; as demandas culturais, de formación e lúdicas concretábanse nun florecente asociacionismo.

Vigo contaba nesa época con dez sociedades recreativas, e o seu número ía en aumento; a decana era El Casino, que fora fundada en 1847 e, en 1892, xa con corenta asociados,  inauguraba nova sede na rúa Imperial. La Tertulia Recreativa, creada en 1864, por inspiración do Marqués de Valadares, cunha cota de entrada de 40 pesetas, e a mensual de 5, estaba só ao alcance da elite adiñeirada; en 1886, unha disensión entre socios deu lugar a que o grupo disidente fundara El Liceo. Nese mesmo ano, constituiríase El Recreo Artístico, concibida tamén como sociedade recreativa, pero que tivo como principal actividade, a de impartir ensinanza aos fillos dos asociados. No mes de novembro de 1878, un grupo de mozos pertencentes ás familias máis podentes da cidade fundan El Gimnasio, que a diferencia das outras sociedades centradas nas funcións recreativas, prestaba especial atención á divulgación dá hixiene e do deporte, cuestións, naqueles momentos pouco valoradas. Mención aparte merece La Oliva, a sociedade coral que tivo a súa orixe no Orfeón de Vigo; en 1885, os seus socios, decidiron a creación dun centro recreativo-filarmónico onde poder desenvolver as súas afeccións e aptitudes. Jose Campo Moreno, escribía na revista pontevedresa Galicia Moderna(3) sobre esta sociedade; o artigo permite apreciar hoxe, a súa importante función cultural, comprometida sempre coas reivindicacións da cidade.

Para rematar coa relación de sociedades e centros recreativos compre citar os, non menos importantes: Centro de Instrucción Mercantil, creado coa finalidade de proporcionar formación financeira, disciplina de coñecemento da que tan necesitada estaba o florecente comercio local; La Sociedad de Socorros Mutuos, constituída o ano 1852, como centro cooperativo para dispensa de asistencia médica e farmacéutica gratuíta, así como asistencia en metálico diario, para o caso de enfermidades que imposibilitaran a dedicación ao traballo. Por desprendemento da Sociedade de Socorros Mutuos, en 1884, creouse outra co nome de La Cooperativa, a quen debe a súa existencia La Escuela de Artes y Oficios de Vigo.

A tramitación da licenza de obra

A iniciativa dá construción do Hotel Universal correspondeu a Benito Gómez González, quizais o máis importante contratista dese tempo na cidade de Vigo, e pai dos egrexios arquitectos, Benito e Manuel Gómez Román. Entre as máis destacadas adxudicacións de obra pública conseguidas polo empresario construtor, cabe sinalar: o inmoble para acoller ao Rosalía de Castro(4) , teatro que viña a substituír ao “Calderón”(5) , cuxo local, no ano 1881, fora reconvertido para edificio de vivendas(6) ; as obras da zona de servizo do Porto de Vigo, adxudicadas na cantidade de 25.000 pesetas(7) ou, as obtidas da Sociedade de Abastecemento de Aguas de Vigo, para a construción do depósito xeral de abastecemento do monte do Castro, que incluía ademais, o acueduto de condución e as obras complementarias ata dito depósito(8) .

O 23 de febreiro de 1888, a corporación municipal de Vigo deu traslado á comisión de obras da instancia presentada por Benito Gómez González; solicitando permiso para cimentar o solar número 2,(9) situado entre as rúas “Muelle” e Carral, unha vez que o arquitecto municipal, sinalara a correspondente liña e rasante.

Habería que agardar ata o 30 de maio para que, de novo Benito Gómez, que comparecía exhibindo a cédula persoal nº 591, presentara no Rexistro do concello unha nova instancia solicitando, desta vez, autorización para edificar na citada finca. A casa construiríase conforme aos planos que se xuntaban á solicitude, e que foran elaborados polo mestre de obras, Genaro de La Fuente Domínguez. Unha particularidade de interese, pola referencia a un fito histórico no desenvolvemento urbanístico de Vigo, era a matización de que a casa, sería construída cos materiais procedentes dos edificios demolidos para o trazado dá chamada, Travesía de Vigo. Esta rúa (hoxe “Elduayen”); comunicaría a estrada de Pontevedra coa de Camposancos, e suporía unha importante mellora para a cidade, non só pola súa función como arteria comunicativa, senón tamén, por que estaría chamada a constituírse no centro comercial da nova urbe. No oficio, manifestábase ademais que; para os efectos do imposto municipal, o importe da obra elevaríase á cantidade de vinte e seis mil pesetas.

Plano edificio na 1ª Fase construtiva (1888)

Na memoria descritiva, outrosí, especificábase que o solar estaba situado: «en el ángulo N.E. de la calle Carral, con frente al muelle de piedra», e a continuación dicíase: «se propone edificar una casa de planta baja, piso entresuelo, piso principal, piso 2º y un ático en el frente al muelle»; aclarando, así mesmo, que se trataba dunha casa para particulares. En canto aos materias que se propoñían empregar dicíase que serían os habitualmente usados na localidade: «sillería de granito en la fachada que dice frente al muelle, y con entrepaños para cal en la de la calle del Carral, madera de castaño en el entramado de sus pisos y cubierta, así como, en los cierres exteriores; pino del norte en los cuerpos de carpintería interiores; pino del país en el forro de pisos y entramado de tabiques; y el hierro en sus habituales usos». Engadíndose a continuación: «Las condiciones de ornato se han satisfecho por la simétrica disposición de sus vanos y macizos, a mas de la molduración que gráficamente se representa: esta divide el cuerpo bajo y entresulo, de los pisos superiores, formando con aquellos un todo proporcionado. El piso ático responde a la necesidad de dar luz y vistas a la buhardilla del mejor modo posible». Facíase, por último, referencia á sinxeleza da edificación en canto a ornamentación pero, «procurando que fuese lo más digna posible para tan preferente emplazamiento».

Unha vez rematados os tramites correspondentes á solicitude e emitido o informe da comisión de Obras; o concello, en sesión celebrada o 27 de xuño dese mesmo ano de 1888 acordou, en conformidade co proposto no ditame da Comisión, «permitir a D. Benito Gómez González que construya en el solar número dos adquirido al Municipio en la calle del Carral una casa según plano que se aprueba y presupuesto provisional de veinteseis [sic] mil pesetas, debiendo ingresar en depositaría quinientas veinte pesetas por el arbitrio sobre edificaciones, á reserva de la tasa del Arquitecto municipal, quien ya le ha señalado la linea y rasante que solicito el veinte de febrero último».

Características do edificio

O edificio, dun claro estilo ecléctico, está composto dun andar baixo e tres altos. Presenta un eixe de simetría central e consta de tres fachadas: a principal á rúa Cánovas del Castillo, e as laterais ás rúas García Olloqui e Carral.

As fachadas, de composición simétrica, presentan unha sucesión rítmica de vans con alternancia de balcóns individuais e corridos que remarcan a súa horizontalidade. Os paramentos da fachada principal están realizados en cantería de boa calidade, a diferenza dos paramentos laterais onde a cachotería revocada en branco combínase coa cantería dos recercados, esquinais, liñas de imposta e cornixa, o que contribúe a quitarlle “peso” a un edificio marcado pola excesiva horizontalidade das súas fachadas.

A ornamentación é moi austera, centrándose nos recercados dos vans, que reciben o mesmo tratamento nas tres fachadas. Cumpre co trazo característico do eclecticismo, de asignar a cada un dos andares distinta ornamentación pero, neste caso as diferenzas son moi sutís.

BENITO GÓMEZ CONZÁLEZ

Durante dezaoito anos Benito Gómez rexentou co éxito o establecemento hoteleiro, pero a súa morte(10) producida o 29 de xaneiro de 1908; e no mesmo ano, a do seu fillo maior, o arquitecto Benito Gómez Román, posiblemente determinou a decisión, por parte da familia Gómez Román de poñer á venda o hotel.

Varias circunstancias favoreceron a viabilidade, e mesmo o percorrido de éxito do negocio empresarial hoteleiro. No mesmo ano (1899), data de comezo da construción do edificio, o concello, declarou praza pública o espazo gañado ao mar e situado fronte ao hotel, lugar onde se asentaba a antiga batería de A Laxe, permitindo así, unha visión diáfana dá baía. Esta decisión do concello, co tempo, favorecería o aproveitamento do espazo fronte a fachada do hotel. Unha ampla terraza acollería, durante moito tempo, actuacións musicais(11) que concitarían a atención, non so daqueles persoas con capacidade económica para poder ocupar unha cadeira diante do escenario, senón tamén, para os que, de pé, ocupaban as beirarrúas que rodeaban a terraza.

Actuación da Orquestra de Olga Ramos- Pueblo Gallego (24.08.1958)

Nese ano, 1890, comezarían ademais as obras do chamado “Muelle de Hierro”. Proxectado polo Enxeñeiro José María Sancha, ía supoñer un avance moi importante para a progresión comercial do porto de Vigo, e tamén, un importante impulso para o recen inaugurado Hotel Universal. O molle de ferro, construído perpendicular ao “malecón”, e continuando a dirección da rúa Ramal (hoxe Colón) e Concepción Arenal, viña a substituír ao de madeira; e como el, tiña forma de T;  a cabeza, paralela ao peirao, medía 180 m, e dispoñía dun calado de 8,50 m. As obras finalizarían no ano 1893 e, a partir desta data, os transatlánticos podían atracar directamente, facéndose innecesario o uso das pequenas embarcacións complementarias para o transbordo entre navío e o peirao.

O Molle de Ferro en 1895. Fotografía Pacheco.

O 10 de setembro de 1932, nun día calmo e en plena xornada de traballo, o coñecido como “Muelle del Comercio”, afundiuse. Os traballadores de descarga percibiron unha estraña vibración, polo que puideron fuxir a tempo. Houbo unha soa vítima. O derrube achacouse á oxidación e ao impulso proporcionado polo vapor “Romeu”, que atracara minutos antes.

Locomotora nas instalacións portuarias de Vigo

Complementariamente, na década de 1880, producíranse ademais significativas melloras nas comunicacións terrestres que favorecería o incipiente tráfico portuario e dinamizaría a actividade económica da cidade, e conseguintemente, contribuiría ao afianzamento do Universal: O 18 de xuño de 1881 inaugurárase a liña ferroviaria, Vigo-Ourense e, en 1885, a de Ourense a Monforte, dando lugar á conexión con Madrid; o 30 de xuño de 1884, estableceríase a conexión por tren con Pontevedra e, por último, en 1898,  abriríase o moi importante ramal ferroviario do Porto, que conducía directamente desde a Estación ata o molle de ferro.

A revisión das noticias que foron merecentes da atención polos xornais locais, permite facer o seguimento da vida empresarial do Hotel Universal durante a xestión de Benito Gómez. As informacións recollidas, ilustran sobre a destacada posición do establecemento na vida social viguesa, conseguindo ser un referente para as celebracións, que por diferentes motivos (negocios, lecer, homenaxes a personalidades, etc), se organizaban na cidade, e para os que o afamado restaurante elaboraba os correspondentes banquetes. A seguinte escolma de novas publicadas polo Faro de Vigo, entre o ano de apertura do establecemento (1892) e a venda do hotel a quen sería o seu segundo propietario en 1909, son unha boa testemuña do anteriormente afirmado:

        Hospédase o expresidente da República, Sr. Pi y Margall quen, procedente de Monforte, chegara a Vigo en tren mixto(12) e viña acompañado polo seu fillo Sr. Pi y Azuaga. Pi y Margall, asistira á inauguración dun monumento sobre a tumba de Telesforo Ojea Somoza(13) no cemiterio de Fontei. As fraccións republicanas obsequiaron ao expresidente cunha serenata, na que, entre outras, actuaron a Banda Municipal e o Orfeón La Oliva. A velada prolongouse ata as 11 da noite nunha rúa Carral iluminada con sinxeleza. (El Faro de Vigo de 25.09.1892).
        Con motivo da inauguración dun novo Circulo republicano de Vigo, que contaba coa asistencia de 200 socios, a xunta directiva do Centro republicano, e os comités centralista e progresista da cidade, obsequiaron aos comisionados de Santiago e Pontevedra cun banquete no Hotel Universal. (Faro de Vigo de 28.03.1893)
        Como celebración da festa onomástica rexia, o exército e a armada organizaron un banquete no Hotel Universal ao que concorreron todos os mariños e os xefes e oficiais dos corpos e institutos da guarnición, francos de servizo. “O banquete estivo moi ben servido”, dicíase na reseña do Faro de Vigo de 24 de xaneiro de 1906.
        O 25 de agosto de 1908, os periodista de Vigo, nun acto de confraternidade, obsequiaron cun banquete no Hotel Universal aos seus colegas forasteiros que se encontraban na cidade, entre eles: Gaspar Leite de Acevedo, escritor portugués colaborador do Jornal de Vianna; Antonio Lombardero, redactor do xornal El Noroeste de A Coruña; Luis Alférez, de la Opinión Asturiana, etc, etc. E como representación dá prensa local e organizadores: Eladio Lema, Jaime Sola, Eugenio Fernández Leis, etc.
        O martes 7 de xullo do mesmo ano, o Faro de Vigo, baixo o titulo Sport, refería a contenda entre os clubs de fútbol Fortuna e Vigo, que competían pola Copa de Compostela. O encontro rematara coa vitoria do Club Vigo por un a cero. En honor dos campións, o domingo 5, no restaurante do Hotel Universal, celebraríase un banquete que contou coa asistencia de case todos os socios do Club. Estaba encabezado polo presidente efectivo da entidade, D. Rodrigo Alonso, e contaba tamén coa asistencia do presidente honorario, «el entusiasta sportman D. Manuel Bárcena Franco, conde de Torre Cedeira». A subliñar a influencia que neses tempos de comezo da práctica deste deporte en Vigo, amosábase na terminoloxía utilizada na crónica do xornal: «team, football, sport, match, goal, … ».

Outra das actividades frecuentes que acollía Hotel Universal, era a de servir como espazo de consulta dos itinerantes “especialistas e milagreiros” que ofrecían remedios “seguros e eficaces” para curar ou calmar todo tipo de padecementos:

Baixo o título, «La piel y la sangre viciada», o especialista dermatólogo, que non daba o seu nome, e que tiña Clínica na rúa Galdo, núm, 8 de Madrid, recibía a consulta no Hotel Universal os días 16 e 17 de agosto de 1908:

        «El acné, eczema, impetigo, prurigo, liquem, lupus, psoriasis, psicosis de la barba, comezones, enrojecimientos, manchas y en general cualquier padecimiento de la piel ó de la sangre, cede á este tratamiento especial, siempre, que el paciente siga cuidadosamente las prescripciones que oportunamente se le vayan señalando en estas visitas y luego por carta desde Madrid».

Outro frecuente padecemento sufrido pola poboación naqueles tempos era a dos Herniados. Un tal ortopedista de Barcelona de nome D. Luis Torrent, ofrecía os seus “acreditados bragueros” como solución para a curación de hernias;

        «Está plenamente demostrado que el quebrado que no se cura con tan maravillosos bragueros, no se cura con ningún otro porque nadie, absolutamente nadie puedo ofrecer las garantías mejores que las que ofrece la conocida casa Torrent, de Barcelona.»,

referíase no anuncio publicado no xornal Faro de Vigo de 10 de agosto de 1908. O doutor Torrent, comprometíase a atender a todos os herniados e quebrados, no Hotel Universal o día 11 do mes corrente.

Anuncio publicado no xornal El Faro de Vigo (02-07.1909)

Pero, posiblemente o que, neste eido, proporcionaba ao Hotel Universal maior ocupación era o autodenominado “Consultorio de Enfermedades Crónicas” do Instituto de Organoterapia de Madrid (aprobado por Real Orden del 29 de mayo de 1897). Este consultorio instalábase por tempada, e atendía todos os días, no cuarto 43 do hotel, de once a unha e de 6 a 7 da tarde. Os honorarios por consulta supuñan a non desprezable cantidade para a época de 5 pesetas. Ofrecía tratamentos gastro opterápicos para tratar unha ampla diversidade de patoloxías.(14) .

Entre as doenzas relacionadas anteriormente, as sinaladas como “nerviosas”, asociábanse preferentemente coa muller, xa que, segundo os médicos dese tempo, (todos do sexo masculino), tiñan a súa orixe no frenético ritmo de vida do século XIX; que, curiosamente, provocaba nas mulleres tensións que eran incapaces de soportar.

Nese medio, de práctica médica cativa da maxia, da relixión e da sociedade patriarcal imperante; e como mostrar sintomática, reprodúcese un anuncio; publicado no xornal Faro de Vigo o 24 de xaneiro 1888, no que, para combater o paroxismo histérico, unha desas “enfermidades raras” que afectaba ao xénero feminino, animábase ás mulleres a comprar o “vibrador doméstico”: “La vibración es la vida” – “Porque tú, mujer, tienes derecho a no estar enferma”. Exemplo paradigmático do desdouro ao que estaba sometida a muller.

A maior abastanza, e co ánimo de achegarse máis a ideario que impregnaba a comunidade viguesa de finais de século XIX, reprodúcese o artigo, La instrucción que debería tener la mujer (15) ; que, baixo as siglas R.M.P, foi publicado na portada do Faro de Vigo, o martes 24 de xaneiro de 1888, e que resulta bastante esclarecedor dá valoración desigual entre homes e mulleres establecida como resultado do pensamento dicotómico implantado pola ideoloxía patriarcal.

JOAQUÍN RODRÍGUEZ LOURIDO

En 1908, e xa coa segunda fase construtiva rematada, o hotel foi adquirido por Joaquín Rodríguez Lourido, indubidablemente, un industrial de moito pulo; propietario do redondelán restaurante “El Moderno”, que vendeu a Justo M. Tojeiro, o mesmo ano no que mercou o Universal(16) ; e dos restaurantes das estacións de Pontevedra e Redondela(17) . A compra do Hotel Universal non sería máis que o comezo da súa actividade empresarial. No ano 1909, e por un período de 5 anos, conseguiría os servizos de fonda e hospedaría do lazareto de San Simón(18) . En abril de 1911 e, despois de converter o Hotel Universal nun dos mellores de Galicia, negociaría cos fillos de Ignacio Montoro, fundador do Hotel Europa,(19) o traspaso deste establecemento hostaleiro(20) . Para celebrar a adquisición do hotel, organizou un banquete; que o xornal, El Noticiero de Vigo, no número publicado o día 21 do mesmo mes, cualificaríao así: «El menú, exquisito, hizo honor á la cocina de la casa».

ENRIQUE BARCIELA IGLESIAS

Joaquín Rodríguez Lourido deixaría de rexer o rumbo do Hotel Universal en 1924. Enrique Barciela Iglesias, o novo propietario(21) , foi, como Joaquín Rodriguez, persoa entregada profesionalmente ao mundo hoteleiro e ao dá restauración. Nado en Pontevedra no ano 1893, pertencía a unha familia acomodada, o que non impediu que decidise probar fortuna na emigración en Arxentina, onde permaneceu traballando e formándose; ata que, con motivo do servizo militar, resolveu o seu regreso a Galicia. A súa vontade emprendedora e a capacidade de xestión mostrouse coa compra, en 1928, dun segundo establecemento hoteleiro, o Hotel Roma de Ourense. Para prestar maior atención ao o hotel recen adquirido, Enrique Barciela, instalouse coa súa familia (casara á volta de Arxentina) na vila ourensá, e non cambiaría a residencia ata que, no ano 1960, decide a súa venda, cambiando a residencia a Vigo para dedicarse exclusivamente ao Hotel Universal.

Enrique Barciela conseguiu transformar o Hotel Roma e o Universal nos mellores centros hoteleiros das súas respectivas cidades e nun dos núcleos máis importantes da súa vida social. Un dos seus méritos máis recoñecidos pola clientela do hotel ourensá, foi a categoría alcanzada polo restaurante, que capitaneaba o cociñeiro Antonio Truiteiro. A sobremesa chamada “biscuit glasse”, chegou a ser un auténtico signo identificador da carta ofrecida.

No Hotel Universal, continuou coa liña emprendida polos anteriores propietarios. Para amenizar as horas de tarde e noite de verán, seguiu contratando escollidas orquestras que ofrecían atractivas actuacións naquela terraza “sombreada por árboles y con cuidados jardines, que convierte el frente del Hotel en uno de los parajes más amenos para el verano, en donde sirve el Bar del mismo Hotel, instalado en la planta baja, y a cuyo punto acude todos los días una selecta concurrencia“.(22)

Despois de anos de frutífero traballo Enrique Barciela faleceu en Vigo no ano 1974.

O Hotel Universal,  trala morte de Enrique Barciela sufriu unha caída da que non se volvería a recuperar. Permaneceu aberto como casino algúns anos, pero non aguantou moito tempo. Finalmente foi adquirido pola cadea de hoteis AC, quen no 2003 e despois dunha rehabilitación, reintegrouno aos seu uso de sempre como hotel de 4 estrelas.

REFERENCIAS

(1) A corporación municipal, baixo a presidencia do alcalde da cidade Sr. Senra, en sesión celebrada o 9 de decembro de 1904, aprobou o ditame da comisión de obras que fixaba rasante a don Benito Gómez González, “que desea construir una casa en el solar situado en el ángulo ángulo de la calle García Olloqui y plaza de Elduayen”.
(2) O 21 de maio de 1888, presidida polo alcalde Peimitivo Blein, reuníase en sesión extraordinaria “La Junta de Obras del Puerto” para a formalización da solicitude ao ministerio de Fomento, da construción dun molle de carga; e, continuábase coa reivindicación do enlace ferroviario entre a estación e o molle comercial, que se plasmara nun proxecto inicial de Melitón Martín (1881) e, máis tarde, no de Jose Mª de Sancha (1889), pero cuxo trazado definitivo demoraríase ata o ano 1898.
(3) La Oliva fue la primera (tal vez por la mas humilde) sociedad de Vigo en que puse las plantas. Allí escuche los primeros aplausos que la benevolencia conque siempre han sido oídos aquí mis trabajos dio por premio a unos insignificantes versos míos.
En el repertorio de La Oliva figura algún coro cuya letra escribí. De aquella sociedad guardo, ademas muy otros dulcísimos recuerdos que no hai que mentar ahora. ¿que de extraño tiene que haya aceptado hoy con entusiasmo la comisión de hablar algo de la Oliva a los amables lectores de GALICIA MODERNA?.
Era la Oliva en un principio, allá por el año 1885, modestísima agrupación musical, compuesta de 36 individuos, que se reunían para los ensayos en un local de la escondida calle de los Caños.
Comprendiendo que el circulo en que se movían era demasiado estrecho, quisieron ampliarlo, hacer algo grande; y a costa de esfuerzos enormes y venciendo obstáculos que parecían insuperables, vieron realizados sus propósitos tres años mas tarde. Desde fin de 1889 La Oliva esta instalada en el espacioso local de la calle de Príncipe numero 61.
Sin grandes lujos, que por otra parte ninguna utilidad positiva tienen, los socios del orfeón cuentan con una hermosa sala de billares, un salón cumplidísimo donde se celebran anualmente animados bailes, un teatrito, un despacho biblioteca y otras dependencias mas suficientes para la vida social de la clase obrera de Vigo.
En el salón pueden verse los estandartes premios ganados por el orfeón en brillantes certámenes, y retratos de personalidades importantes, con expresivas dedicatorias que son al mismo tiempo alabanzas y recuerdos.
La biblioteca es numerosa y útil. No figura en ella libro en que no se pueda aprender algo bueno.
La primera vez que concurrió a un certamen la sociedad coral viguesa, señala la fecha del primer premio conseguido. Fue en Pontevedra, el 13 de agosto de 1889.
Al año siguiente hubo certamen musical en Tuy, el 16 de abril; concurrió La Oliva y para ella fue el primer premio.
El 31 de agosto del mismo año, verificose otro concurso en la Coruña; el premio de 500 pesetas y un pensamiento de oro, fue para La Oliva.
Este año tomo parte en el certamen celebrado en Puenteareas, ¿habrá que decir que también se llevo premio?.
No acaba con esto la brillante hoja de méritos y servicios de La Oliva.
En 1891 solemnizo con un festival magnifico las fiestas de agosto. Fue un certamen al que concurrieron (y este dato dará idea de la importancia que tuvo), cinco sociedades corales, quince pianistas, cuatro violinistas y alguna banda popular. Presidio el certamen el maestro Fernández Caballero.
En el carnaval del mismo año, obsequio espléndidamente a la Tuna Compostelana que estuvo en Vigo. De seguro que aun lo recuerda el que era su presidente, hoy director de Galicia Moderna que, (lo dirá aunque se ruborice) hizo verdadero derroche de ingenio durante el lunch que dio el orfeón.
En favor de las victimas de Consuegra y Almería organizo un festival que produjo no despreciable ingreso.
Para socorrer a las familias de los náufragos del Reina Regente, dio otra velada, en 26 de mayo del 95. Los productos líquidos fueron mas de mil pesetas.
El año 96 contribuyo a las fiestas de Tuy, con dos notables conciertos dados el 12 y 13 de abril.
Fue a Braga en junio siguiente y allí mereció el mas entusiásticos elogios y se gano sinceros afectos. A todas estas fiestas y a todos estos triunfos han contribuido eficazmente con su enseñanza los maestros directores D. Manuel Alonso, D. Marcial Rodríguez, D. Juan Serrano y D. Ramón Castro, que es el que actualmente lleva la batuta.
Presidieron La Oliva desde su fundación, D. Castro Villar, dos veces, D. Francisco Ulloa, D. Celestino Tellado, D. Jacobo Sanz, D. Jacobo Bara, y D. Antonio Fernández Arreo que nombrado para regirla en 1896-97, ha sabido dar nuevo impulso a la sociedad, creando una notable rondalla y una excelente sección de declamación, para la cual a escrito varias obras teatrales acogidas con aplausos en todas las representaciones que han tenido. La actividad y las iniciativas del señor Fernández Arreo son justamente apreciados y secundados con entusiasmo por todos los socios de La Oliva.
Deseamos a este orfeón nuevas ocasiones en que demostrar con provecho lo muchisimo que vale; y sirva-le de humilde cuanto sincero homenaje, esta croniquita que me atrevo a firmar.
Vigo diciembre de 1897.
(4) En planos aparecía como Romea ou Teatro Cervantes, pero na apertura ao público, ocorrida en 1900, era xa o Teatro Rosalía de Castro.
(5) Vigo contou cun gran teatro en 1832. Situado, extra muros, na praza da Princesa esquina coa Porta do Sol, fora construído por iniciativa do rico comerciante Norberto Velázquez Moreno. Aquel Teatro de Vigo, gabado por Nicolás Taboada Leal como o mellor da Galicia do seu tempo, funcionou durante case medio século, até que en 1882 abriu outro máis amplo e moderno, o Teatro-Circo Tamberlick. Este segundo teatro vigués, concibido polo mestre de obras Domingo Sesmero como un espazo polivalente, serviu na rúa do Circo (hoxe Eduardo Iglesias), durante case un século, como teatro, circo, primeiro cine vigués e foro político.
(6) Gaceta de Galicia de 12/04/1882.
(7)El norte de Galicia de 21/07/1902.
(8)Gaceta de Galicia: Diario de Santiago de 27/06/1903.
(9)Esta parcela fora cedida a Benito Gómez González por Ceferino Luis Maestú, quen a adquirira en remate público. A corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada o 26.01.1888; acordara aprobar o traspaso con todas las condicións impostas e aceptadas polo Sr. Maestú.
(10)A reseña do seu falecemento, publicada no xornal, El eco de Galicia de 20 de marzo de 1908, destacaba que «El Sr. Gómez González era generalmente estimado por su honradez y excelente carácter. Perteneció al partido republicano, por el cual fue una vez elegido concejal. En la actualidad poseía el Hotel Restaurent Universal que es uno de los establecimientos más acreditados en su género. El finado era padre del arquitecto señor Gómez Román y padre político del Vista de Aduanas Dr. Paedo».
(11)O 16 de xuño de 1928, anuncio publicado en El Pueblo Gallego: Presentación, na incomparable terraza-xardín do hotel Universal da famosa orquestra KANACOS-Jazz. Como en anos anteriores nesa época ese lugar, único en Vigo, seguía a ser o punto de reunión e de moda do público máis selecto e en xeral de todos os amantes da boa música.
O 10 de agosto de 1928, o mesmo xornal anunciaba o éxito obtido pola Orquestra Dyvool. O 16 de xullo de 1929, nun amplo artigo, comentaba o éxito no debut da “Orquesta Los Galindos”. Orquestra que viña de actuar no Casino de Madrid e no Kursal de San Sebastián, e que estaba integrada por profesores premiados polo Real Conservatorio de Madrid. Os Galindos, volvería a actuar no mes de xullo de 1931. Nese mesmo ano, debutaría a orquestra “JERMANN”, quen, segundo a información subministrada pola empresa, viña precedida de éxitos conseguidos en Madrid e as principais poboacións de España. No ano 1934 anunciábase a actuación da “notable Orquesta Goya”, que contaba coa participación do acreditado co primeiro premio do Conservatorio de Madrid, violinista Sr. Jarla. En 1935, sería a Orquestra Radio, que ofrecería concertos diarios. Unha semana antes do Golpe militar contra o lexítimo Goberno da República, anunciábase a actuación da orquestra “Tin Marsan” que realizaría actuacións de tarde e noite.
Os anuncios deixarían de publicarse e, as actuacións no se volverían a producir, ata o ano 1945. O 16 de xullo un modesto anuncio publicado en El Pueblo Gallego, anunciaba a recomezo dos concertos coa a actuación do sexteto “CREACIÓN”. 0 22 de xullo anunciábase a actuación do Quinteto Trebol, conxunto musical que interpretaba tanto música clásica como moderna. En 1948, o quinteto “PARAMOUNT”, que viña acompañado da vocalista Angelines Triguero e que comprometía actuacións diarias de tarde e noite.
No ano 1955, a empresa Universal anunciaba a recomezo dos concertos, o 2 de xullo coa presentación da Orquestra Abalos “excelente conjunto musical de brillante sonoridad y alegre ritmo”, indicábase no texto do anuncio publicado no xornal El Pueblo Gallego.
Nesta década comezan a anunciarse animadas festa organizadas para celebrar a cena de Fin de Ano. No ano 1958, subliñando o “acogedor ambiente”, que as asistentes encontrarían, motivaban a asistencia co estimulo sun “Regalo personal sorpresa”. O 23 de decembro do ano 1962, o Hotel Universal, previas felicitacións de Pascuas e desexo de ventureiro ano, abría o período de solicitude de mesas para a cena e a animada festa de Fin de Ano.
Os actos na terraza xardín seguirían realizándose tal como viña ocorrendo, case que sen interrupcións, desde a apertura en 1892; así, no ano 1963 volveríase a repetir o ritual de anuncio de inauguración de tempada. Nesta ocasión coa intervención estelar dun conxunto musical que dirixía ” a excepcional violinista OLGA RAMOS” (na ilustración), ofrecéndose ademais a actuación da cantante de melodías modernas, MARISA; e, da interprete da canción española CHELO MORÁN. As actuacións complementábanse co servizo de “restaurant” e “dentro de un grato y distinguido ambiente en la mejor y confortable terraza de verano de Vigo”.
As inauguracións de tempada de verao e a celebración da despedida de ano, continuarían anunciándose ano a ano. Un par de novos exemplos: o 13 de xuño de xuño de 1964, coa intervención do Quinteto Veracruz, Amparito (La voz de oro de Madrid) e Mary Sol Campos e, a Cena-Baile de Fin de Ano de 1966, amenizada pola actuación dunha “Gran Orquesta que garantizaba ritmo e alegría”.
(12) ademais de pasaxeiro transportaban mercadorías e a estafeta. Por lei os ferrocarrís da época situaban o vagón de primeira (os de billetes de máis elevado custe) entre os de 3ª e 2ª, a fin de protexer a estes pasaxeiros, dos accidentes que se poderían producir por impacto con outros trens.
(13)Este xurista, xornalista e político galego fora, xunto a Segundo Moreno Barcia, inspirador e redactor do Proxecto de Constitución para o Estado Galaico de 1887. O artigo segundo deste proxecto dicía así: «Esta rexión eríxese en Estado autónomo ou soberano, e adopta a forma democrática-republicana para o seu goberno»
(14) Del estómago.—Las dispepsias (dificultad de digerir), atónicas catarral y flatulenta, dilatación del estómago, gastralgias (dolor de estómago), catarros crónicos, vómitos, ácidos y hasta las úlceras, por medio do un tratamiento especial y del cual contamos muchas curaciones. Del pecho.—Catarros crónicos, expectoración difícil y sanguinolenta, tos, bronquitis crónica, asma y tisis en sus primeros períodos, que tratamos por inyecciones medicamentosas modernas y de jugos orgánicos pulmonares, de resultados sorprendentes. Nerviosas.— Vahídos, histerismo, neurastenia, hipocondría, neuralgia, palpitaciones nerviosas, epilepsia, falta de sueño, memoria y parálisis. Afecciones de las vías genito-urinarias.— nefritis. cistitis, matriz, impotencia y sifilíticas. Hernias (quebraduras).—Se combaten por método «Especial Externo Medicinal Comprensivo».
(15)La instrucción que debería tener la mujer
En los modernos tiempos en que se ha dado importancia suma á la instrucción que debería darse á la mujer colocada en la sociedad, haciéndole participar de todos los humanos conocimientos, incluso aquellos que antes únicamente eran dominio del hombre, convendría hacer algunas observaciones acerca del rumbo que debería seguirse en la instrucción de esa mitad del género humano.
No hace ni medio siglo, que mujeres instruidas no más se encontraban en los claustros, negándose a las niñas hasta el aprender á leer y escribir, para que por medio de estas luces no se abriera su inteligencia, no vislumbrasen aquellos secretos que sus padres les tenían vedado penetrar. Y así, exceptuando estos faros de la religión, las demás mujeres vivían sumidas en la más crasa ignorancia.
Hoy día, habiéndose roto las cadenas de la ignorancia, la instrucción de la mujer llega á ser tan vasta como la del hombre, y en las naciones modernas la vemos ejercer las mismas profesiones que el hombre, y más aún, alguna abandonando el hogar doméstico y los quehaceres propios de su estado, se lanza á los clubs haciendo discursos, que llegan á exaltar los ánimos de una nación entera.
Algunas familias, comprendiendo que la instrucción de sus hijas consiste en el lujo y en la vanidad, les hacen aprender dos ó tres idiomas, desconociendo muchas veces la lengua de nuestra amada patria; en labores de que nada sirven y en otras superfluidades, que no acarrean más que gastos y de las que nunca jamás sacarán provecho.
No diremos tampoco que se haya de negar la instrucción á la mujer, muy al contrario; se le han de inculcar desde niña aquellos conocimientos útiles y necesarios, que le servirán algún día colocada en la sociedad, ya como madre de familia, ya como instructora delas de su sexo.
Conviene que no solamente tenga nociones de lectura y escritura, sino que es necesario poseer conocimientos gramaticales de nuestra lengua, para poder comunicarse con los demás, y para no tener que confiar los secretos de familia á otras personas que pueden perjudicarla.
También es necesario que tenga conocimientos de cálculo, y para saber administrar sus propios intereses, como también para poder suplir la falta de su marido en los casos de ausencia ó enfermedad; como igualmente para notar las entradas y salidas á fin de que no asciendan más los gastos que los ingresos.
Bueno será también que tenga ligeras nociones de higiene y economía doméstica, ya para la conservación de la salud, como para criar á sus tiernos hijos fuertes y robustos, y evitar aquellos gastos superfluos que pueden arruinar la familia.
En las labores es preciso que sepa además de coser con perfección, remendar las ropas usadas y practicarse en los zurcidos como también conocer el corte de las prendas de uso, y no solamente es necesario que lo ejerzan las niñas poco acomodadas sino también las de elevada posición, recordando que la augusta hija del rey Luis XVI de Francia, estando presa con su familia en el período de la revolución, se vio precisada á arreglarse y coserse sus vestidos.
Sobre todo es indispensable que esté fortalecida en la moral cristiana, á fin de conocer les principios fundamentales de nuestra religión y los preceptos que el Supremo Hacedor imprimió en el corazón del hombre y que son el fundamento de la buena armonía social, de la tranquilidad doméstica y del bienestar terrenal y eterno. Pues la religión dá vida al corazón y alegría al alma y es un lenitivo en nuestras adversidades y miserias.
De este modo, podrá inculcar á sus semejantes el amor á la virtud, al trabajo, á la economía, á la ilustración y en una palabra todo aquello que puede labrar la felicidad, huyendo de lo superfluo y aborreciendo el vicio y la ignorancia, causa de todos los males que nos afligen.
R. M. P.
(16)El nuevo dueño del Hotel Universal de Vigo D. Joaquín Rodríguez propietario del restaurante “El Moderno” de Redondela ha vendido este a D. Justo M. Tojeiro. (La Correspondencia Gallega : diario de Pontevedra: Año XX Número 5499 – 10 junio 1908.
(17)Mais adiante, faríase cargo do restaurante redondelán o seu fillo José Rodríguez Martínez. Durante moitos anos a cociña deste establecemento contou con grande sona, como exemplo dicir que en 1929 o concello de Porriño encargoulle o banquete que celebrou na honra de Antonio Palacios, á que estaban convocadas persoas sobranceiras de toda Galicia.
(18)El sábado se verifico en el Gobierno Civil de esta provincia la subasta de los servicios de fonda y hospedería del Lazareto de San Simón durante cinco años. No hubo mas postor que D. Joaquín Rodríguez, dueño del hotel Universal de Vigo, al cual le fue adjudicado. El señor Rodriguez recibirá una indemnización de 1.500 pesetas anuales y tendrá que prestar una fianza de 10.000 pesetas. El Correo de Galicia : Diario independiente de avisos y noticias: Num. s.n. (02/06/1909).
(19)Hotel de antiga e ben cimentada fama localizado na rúa de Príncipe da cidade de Vigo.
(20)Gaceta de Galicia (20/04/1911)
(21)O sábado 8 de marzo de 1924, o Faro de Vigo, publicaba unha nova anunciando a celebración dun banquete no restaurante do Hotel Universal, a fin de poñer fin ás festas do entroido dese ano. Atribuíase a organización do evento a Julio Rico Mier, en consideración de Propietario do Establecemento hoteleiro. Non puido ser contrastada a veracidade desta información nin encontrada explicación algunha á situación: tratouse dunha efémera propiedade; era Julio Rico, socio de Enrique Barciela?; foi un erro ou imprecisión do redactor do xornal ???.
(22)(El Pueblo Gallego, 05.08.1928).

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

 1. ARQUIVO E HEMEROTECA MUNICIPAL DE VIGO. Expediente: casa en la calle Carral, propiedad de D. Benito Gómez González- I.P.: Genaro de la Fuente y Domínguez (30 de mayo de 1888).
 2. CONCELLO DE VIGO. CULTURA. Hotel Universal. http://hoxe.vigo.org/movemonos/h_universal.php?lang=gal#/
 3. WIKIPEDIA. Hotel Universal. https://gl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Universal
 4. VÁQUEZ GIL, LALO/GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, X. MIGUEL. Os alcaldes e os concellos de Vigo. Os alcaldes do XIX. Páx. 56. Ediciones Cardeñoso /978-84-87379-70-3/.
 5. PATRIMONIO GALEGO. Hotel Universal. http://patrimoniogalego.net/index.php/19635/2012/05/hotel-universal/
 6. HOSTELTUR. AC Hoteles rehabilitará el Hotel Universal. https://www.hosteltur.com/05713_ac-hoteles-rehabilitara-edificio-antiguo-hotel-universal-vigo.html
 7. MARTIÑON F.M.S. (16.09.2012). Barciela Iglesias, paradigma de la “cultura del esfuerzo”. Faro de Vigo. http://www.farodevigo.es/opinion/2012/09/16/barciela-iglesias-paradigma-cultura-esfuerzo/683501.html.
 8. ALONSO M. (01.08.2008). El hotel Universal recupera su terraza, que será acristalada Atlantico. Atlántico. http://www.atlantico.net/articulo/vigo/hotel-universal-recupera-terraza-sera-acristalada/20080802100544043148.html.
 9. FUENTE Mª.J; ANTÓN S. (30.05.2009) Compré la barra del Hotel Universal y monté el primer bar para mujeres. http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2009/05/30/compre-barra-hotel-universal-monte-primer-bar-mujeres/0003_7751610.htm.
 10. VIGO, CIUDAD OLÍVICA. FOTOS ANTIGUAS. (10.06.2014). Foto da orquestra de Olga Ramos. (https://www.facebook.com/369945483110187/photos/a.434235026681232.1073741825.369945483110187/536221743149226/).
 11. EL Sr. PI Y MARGAL EN VIGO. (27.09.1892). Faro de Vigo.Portada
 12. EL CENTRO REPUBLICANO DE VIGO (28.03.1893). Faro de Vigo.
 13. BANQUETE MILITAR. (24.01.1906).Faro de Vigo. Portada
 14. ENTRE PERIODISTAS, Un almuerzo.(25.08.1908) Faro de Vigo. Portada
 15. CONSULTORIO ENFERMEDADES CRÓNICAS. (02.07.1909)Faro de Vigo.
 16. HERNIAS Y QUEBRADURAS. (07.07.1909). Faro de Vigo.
 17. EN LA CASA CONSISTORIAL. APROBACIÓN DE DICTÁMENES. Fixando Rasante para a construción da s parte do edificio para Benito Gómez González. (10.12.1904) Faro de Vigo.
 18. SESIÓN PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO (22/03/1930). Aprobando solicitud de instalación de toldoEl pueblo gallego.
 19. Num. 5225 (02/06/1908)COMPRA DEL HOTEL UNIVERSAL por Joaquín Rodriguez, que lo ha adquirido de los Sres. Gómez Román La idea Moderna: Diario democrático en Lugo.
 20. ADXUDICACIÓN DOS SERVIZOS DE FONDA E HOSPEDERÍA dO Lazareto de San Simón. (02/06/1909)El Correo de Galicia: Diario independiente de avisos y noticias.
 21. Faro de Vigo.
 22. Faro de Vigo.
Publicado en Casas de Vigo | Etiquetado , , , , , | Deixar un comentario

Corea do Norte, un Israel no Pacífico

Un territorio doado para modelar a opinión; para crear verdades a partir de falacias, é a xeopolítica. O PODER, con todas as ferramentas nas súas mans, afánase en converter a súa interesada interpretación dos feitos, na verdade para todas. Por iso, desde esta bitácora saúdase a aparición deste artigo; onde Augusto Zamora, verte a súa autorizada opinión sobre a situación de Corea do Norte no triángulo Moscova, Pequín, Washington.

Para ler o artigo, premer na imaxe:

Reseña biográfica de Augusto Zamora R. tomada de Akal.

Ex embajador de Nicaragua en España, es profesor de Derecho internacional público y Relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Es, asimismo, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, además de profesor invitado en distintas universidades de Europa y América Latina. Fue director jurídico del Ministerio del Exterior y jefe de gabinete del ministro del Exterior de 1979 hasta 1990. Formó parte del equipo negociador de Nicaragua en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas, desde su inicio hasta la derrota electoral del sandinismo. Abogado de Nicaragua en el caso contra EEUU en la Corte Internacional de Justicia, ha participado en numerosas misiones diplomáticas. Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, ha colaborado en el diario “El Mundo” y en otros medios de prensa en España e Iberoamérica desde hace más de una década.
Entre sus obras cabe destacar “El futuro de Nicaragua” (1995; 2.ª edición aumentada, 2001), “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua2 (1999), “El derrumbamiento del Orden Mundial” (2002) y “La paz burlada. Los procesos de paz de Contadora y Esquipulas” (2006).

 

 

 

Publicado en As alleas | Etiquetado , , , , , , , | Deixar un comentario

Mentiras sobre o que pasa en Venezuela

Os últimos acontecementos ocorridos en Venezuela, explicados por Carlos Monedero.

Publicado en As alleas | Etiquetado , | Deixar un comentario